Γονικές άδειες – Τι δικαιούνται σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Οδηγός με το σύνολο των γονικών
αδειών, τις προϋποθέσεις λήψεως τους από τους
εργαζομένους/ες και τη χρονική διάρκεια της κάθε μιας ξεχωριστά.
Τύπος άδειας
Βασικές Προϋποθέσεις
Μέγιστη διάρκεια
Γονική Άδεια στον ιδιωτικό τομέα (Ν.1483/84)
Ένα έτος εργασίας
Επιχείρηση που απασχολεί του­λάχιστον 100 άτομα
Ο άλλος γονέας εργάζεται εκτός σπιτιού
Το δεν έχει συμπληρώσει την ηλι­κία των δυόμισι ετών
Τέσσερις μήνες για κάθε γονέα, χωρίς αποδοχές αλλά με
ασφαλιστική κάλυψη
Άδεια ανατροφής παιδιών στο δημόσιο
Το παιδί είναι μικρότερο των δύο ετών
Όχι ταυτόχρονη χρήση άδειας μειωμένου ωραρίου από τον
άλλο γονέα
Έως ότου να συμπληρώσει το παιδί τα δύο έτη, χωρίς
αποδοχές και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη
Άδεια μητρότητας
(τοκετού και λοχείας)
Δικαιούχες μόνο οι μητέρες
Ανεξάρτητη από διάρκεια προϋ­πηρεσίας
Ιατρική
βεβαίωση εγκυμοσύνης
17 βδομάδες στον ιδιωτικό τομέα
Δύο μήνες πριν και τρεις μήνες μετά τη γέννα στο
δημόσιο.
Τρεις μήνες σε όσους δημόσιους υπαλλήλους υιοθετούν
παιδιά
Άδεια γέννας παιδιού για πα­τέρα
Γέννηση
παιδιού
Δύο μέρες στον ιδιωτικό τομέα
Τρείς μέρες για τους εργαζόμενους στον κλάδο του
τσιμέντου
Πέντε μέρες για τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ
Μειωμένο ωράριο για ανατροφή παιδιών
Παιδί έως
τεσσάρων ετών
Δημόσιο(9μήνες ή 2 ώρες την ημέρα έως το παιδί να γίνει
δύο ετών και μία ώρα την ημέρα όταν το παιδί είναι δύο ετών τεσσάρων ετών
Ιδιωτικός τομέας:
έως 30 μήνες μετά τη λήξη της άδειας τοκετού
Μία ώρα την ημέρα ή δύο ώρες την ημέρα έως το παιδί να
γίνει 12 μηνών και μία ώρα για επιπλέον διάστημα έξι μηνών (συνολικά 16
μήνες).
Άδεια απουσίας για παρακολού­θηση σχολικής επίδοσης
τέκνου
Παιδί έως 16 ετών και μαθητής/τρια
Επιλογή χρήσης της άδειας από ένα μόνο γονέα
Παιδί μέχρι 18 ετών σε όσους εργάζονται στις
ασφαλιστικές εταιρίες και τη ΔΕΗ
Μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες και για τους δύο γονείς, με
αποδοχές.
Μέχρι πέντε μέρες στους γονείς που έχουν δύο παιδιά και
εργάζονται στη ΔΕΗ
Μέχρι 7 μέρες για τους Φαρμακοποι­ούς
Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας
Εργαζόμενες μητέρες του ιδιωτι­κού τομέα
Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αμέσως μετά την λήξη της άδει­ας μητρότητας
έξι μήνες με καταβολή επιδόματος από κοινωνική ασφάλιση

Αφήστε μια απάντηση