ΕΘΝΟΣ : Στα σχολεία με εξάμηνες συμβάσεις 4.300 άνεργοι από 14 ειδικότητες

Σε 4.300 ανέρχονται οι κενές θέσεις εργασίας που
προσφέρει το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε υπηρεσίες και σχολεία του
υπουργείου Παιδείας. Συγκεκριμένα, οι θέσεις κατανέμονται σε Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

Αντιστοιχούν δε σε 14 ειδικότητες όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσής, από τις οποίες οι πολυπληθέστερες είναι οι εξής¨
-ΔΕ και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, 938 θέσεις,
-ΠΕ Ψυχολόγων, 577 θέσεις,
-ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 558 θέσεις,
-ΔΕ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, 312 θέσεις
-ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 308 θέσεις,
Και
-ΥΕ Τραπεζοκόμων, 300 θέσεις.
Κάποιες από τις Διευθύνσεις που θα καλύψουν την
πλειονότητα των θέσεων είναι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας, οι οποίες θα προσλάβουν 319 και 292 συμβασιούχους, αντιστοίχως, και
οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανατολικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και
Θεσσαλίας με 130, 123 και 118, αντιστοίχως.
Ενενήντα έξι θέσεις αφορούν σχολεία της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, 88 της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιάς Αθηνών και
85  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Θεσσαλονίκης.
Τοποθέτηση εργαζομένων
Ωστόσο εγείρεται το ζήτημα του χρόνου πρόσληψης των
συγκεκριμένων υποψηφίων. Ειδικότερα, προβλέπεται η κάλυψη θέσεων όπως
Διοικητικών και Καθαριότητας ή λοιπού Βοηθητικού προσωπικού, τα καθήκοντα των
οποίων δεν απαιτούν τη λειτουργία του σχολείου.
Το αντικείμενο, ωστόσο, ειδικοτήτων, όπως των Σχολικών
Νοσηλευτών, των Σχολικών Βοηθών και των Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων, των
Τραπεζοκόμων, των ψυχολόγων ή των Κοινωνικών Λειτουργών, αξιοποιείται κατά τη
διάρκεια της σχολικής περιόδου.
Το ζήτημα προκύπτει τόσο από την «ιδιαιτερότητα» των
θέσεων στο υπουργείο Παιδείας (σ.σ. για τις οποίες ο χρόνος απασχόλησής μπορεί
να επεκταθεί έως 6 ή το ανώτερο τους 6,5 μήνες) όσο και από τις ανάγκες που θα
καλύψουν οι εργαζόμενοι κάθε ειδικότητες σε σχολικές μονάδες.
Λαμβάνοντας υπόψη και τον χρόνο κατά τον οποίο θα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο και να έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο εργασίας
τους οι επιλεχθέντες ( το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31
Δεκεμβρίου 2016), ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να αποφασίσει εάν η τοποθέτηση του
προσωπικού θα πραγματοποιηθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά (2014-2015) ή ένα
προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με την έναρξη της επόμενης, δηλαδή 2015-2016.
Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις είθισται να καλύπτονται
ταυτόχρονα, ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα συμβασιούχων «δύο ταχυτήτων».
Διαδικασία επιλογής
Όσο για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την
επιλογή και την πρόσληψη του νέου προσωπικού, μετά την υποβολή των αιτήσεών
τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταθέσουν ενδεχομένως ενστάσεις τους κατά του
Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά αλφαβητική σειρά, που θα εκδώσει ο
ΟΑΕΔ.
Θα ακολουθήσει η εξέταση των  όποιων – και εφόσον
υπάρξουν – ενστάσεων και θα δοθεί από τον Οργανισμό ο Οριστικός Πίνακας
κατάταξης Ανέργων βάσει των μορίων των ανέργων.
Οι άνεργοι που επιλέχθηκαν καλούνται εντός πέντε
ημερών από τα αρμόδια ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ να παρουσιαστούν στους φορείς υλοποίησης,
προσκομίζοντας συστατική επιστολή ή παραπεμπτικό σημείωμα του ΚΠΑ2 όπου
υπάγονται και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά – πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα – τα
οποία αποδεικνύουν όσα δήλωσαν στην αίτηση.
Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πλήρη και αληθή,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των ανέργων εντός δεκαπενθημέρου.
Σε άλλη περίπτωση, επιλέγεται ο πρώτος επιλαχών από
τον Πίνακα Επιλαχόντων και επαναλαμβάνεται η διαδικασία ελέγχου.

Αφήστε μια απάντηση