ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Το Υπουργείο Παιδείας με την νέα υπουργική απόφαση ρίχνει στους εκπαιδευτικούς 

την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος σίτισης : «ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ».

Μετά τις προηγηθείσες Υ.Α. και εγκυκλίους, το Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργική Απόφαση 3870/3-11-2017, καλεί τους συλλόγους διδασκόντων για την υλοποίηση του προγράμματος της σίτισης να προχωρήσουν στη σύσταση τριμελών  Επιτροπών Παραλαβής, οι οποίες θα έχουν στην ευθύνη τους «…. τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχο των φαγητών…  τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος. Επιπλέον, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό  1% των γευμάτων, 1% από τις σαλάτες και 1% από τα ψωμάκια, ελέγχει τη συμμόρφωση ως προς τη σύνθεση των γευμάτων ».

Το Δ.Σ. του ΣΕΠΕ «Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ»  έχει  να τονίσει ότι :

 • Οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν ούτε τις γνώσεις ούτε την πιστοποίηση που απαιτείται έτσι ώστε να προβαίνουν σε «ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων».
 • Τίποτε από τα παραπάνω δεν υπάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών.
 • Ο χρόνος υλοποίησης όλων των παραπάνω δεν υπάρχει, αφού οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στις τάξεις και οι διευθυντές είναι επιφορτισμένοι με το τεράστιο όγκο εργασίας που το ίδιο το Υπουργείο τους αναθέτει.

 

   Το Δ.Σ. καλεί :

 

Α) Την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να ανακαλέσει τόσο την Υπουργική Απόφαση 3870 της 3-11-2017 όσο και την εγκύκλιο της 6ης/10/2017 και:

 • Να περιλάβει στις επιλογές και δηλώσεις των γονέων και την εκδοχή οι μαθητές-τριες να παίρνουν το φαγητό κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο ώστε να γευματίσουν στο σπίτι τους.
 • Να φροντίσει για την ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των σχολείων για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους.
 • Να προχωρήσει στη θεσμική συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, για ολόκληρη την επικράτεια, διασφαλίζοντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις προσλαμβάνοντας το κατάλληλο και απαραίτητο προσωπικό.
 • Η παράδοση των γευμάτων να είναι στην ευθύνη του αναδόχου, στον οποίο το Υπουργείο ανέθεσε το έργο και εξυπακούεται ότι έχει φροντίσει ώστε να διαθέτει  την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις αναγκαίες πιστοποιήσεις.
 • Η ανάληψη της ευθύνης για την ποιότητα και καταλληλότητα των γευμάτων να γίνεται  από πραγματικά αρμόδιους και όχι από τους εκπαιδευτικούς.

Β)  Τους Συλλόγους Διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις (συντάσσοντας σχετικό πρακτικό συλλόγου διδασκόντων) όπου θα εξηγούν τους λόγους  που καθιστούν αδύνατη τη συγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής, αφού τα όσα καλούνται να αναλάβουν ως έργο δεν ανήκουν στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ  ΣΧΕΔΙΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ……/……/ 2017

Στη …………………..και στο γραφείο του ………….Δημοτικού Σχολείου …………….σήμερα ημέρα……………………, ….-10-2017 και ώρα ………, συνεδρίασε ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας συμμετεχόντων των  κ.κ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ύστερα από πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας του Σχολείου μας με θέμα:

“Εφαρμογή του Προγράμματος των σχολικών γευμάτων κατά το έτος 2017-18”

Το θέμα εισηγήθηκε ο/η Πρόεδρος-Διευθυντής/ντρια. Αναφέρθηκε αναλυτικά στην  Υπουργική Απόφαση 3870/3-11-2017, και στο γεγονός ότι με βάση αυτή θα πρέπει να συσταθεί στο σχολείο μας  τριμελής Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους… θα ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος. Επιπλέον, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό  1% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) των γευμάτων, 1% από τις σαλάτες και 1% από τα ψωμάκια, ελέγχει τη συμμόρφωση ως προς τη σύνθεση των γευμάτων.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του ότι:

 

 • Οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν ούτε τις γνώσεις ούτε την πιστοποίηση που απαιτείται έτσι ώστε να ενεργούν  σύμφωνα με το σκοπό σύστασης της Επιτροπής, να προβαίνουν, δηλαδή, σε «ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων» καθώς και με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 της Υπουργικής Απόφασης, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το να δημιουργούνται εξαιρετικής σημασίας ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υγιεινής και την υγεία των μαθητών.
 • Τίποτε από τα παραπάνω δεν υπάγεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών.
 • Ο χρόνος υλοποίησης όλων των παραπάνω δεν υπάρχει αφού, οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν στις τάξεις και οι διευθυντές είναι επιφορτισμένοι με το τεράστιο όγκο εργασίας που το ίδιο το Υπουργείο τους αναθέτει.
 • Την ευθύνη για την ποιότητα και καταλληλότητα των γευμάτων  θα πρέπει να  την έχουν πραγματικά αρμόδιοι που διαθέτουν τις γνώσεις και την πιστοποίηση που απαιτείται  και όχι οι εκπαιδευτικοί.
 • Η καταστρατήγηση δικαιωμάτων και η διατάραξη της σχολικής ζωής δεν είναι δείκτης άσκησης κοινωνικής ευαισθησίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΤΙ :

Γίνεται αδύνατο να εφαρμοστούν τα όσα ορίζονται στην Υ.Α. 3870/3-11-2017, για την Επιτροπή Παραλαβής, γι΄αυτό  και δεν προχωρά στη σύστασή της.

Με βάση και τις συνθήκες, που ως σύλλογος διδασκόντων έχουμε  περιγράψει σε προηγούμενη συνεδρίασή μας, (έλλειψη αιθουσών σίτισης, προσωπικού τραπεζαρίας και καθαριότητας)  η μόνη πρόσφορη λύση  που  έχουμε προτείνει  είναι να παίρνουν οι μαθητές το φαγητό σπίτι τους κατά την αποχώρησή τους από το σχολείο ώστε να γευματίσουν στο σπίτι τους .

Το πρακτικό αυτό αφού γράφτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο/Η  Πρόεδρος-Διευθυντής/ντρια                       Τα Μέλη

 

Αφήστε μια απάντηση