ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΕΣ