ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ______ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ _______________

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του___Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου______________, έπειτα από πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας, Προϊσταμένου/νης αυτού ___________, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε συνεδρίαση στις _____________ στον χώρο του Σχολείου και εκτός διδακτικού ωραρίου με θέμα ημερήσιας Διάταξης «Λήψη απόφασης περί της δυνατότητας εφαρμογής της Ταυτόχρονης Σύγχρονης Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Διαπιστώθηκε η απαρτία του Συλλόγου, καθώς από τα ________ μέλη του βρέθηκαν παρόντα τα ____________ και συγκεκριμένα οι: 1] __________ 2] _________ … Σύμφωνα με το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης Φ.353.1/324/105657/Δ1 [ΦΕΚ 1340/2002] ο Σύλλογος Διδασκόντων «…έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες…».

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 120126/ΓΔ4 [ΦΕΚ Β3882/12-9-2020] κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» με την οποία ορίστηκαν οι διαδικασίες για την παροχή Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές, που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία», πραγματοποιήθηκε διαλογική συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία συμμετείχαν όλα τα παριστάμενα μέλη, τα οποία και εξέφρασαν την άποψή τους.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας, που φέρει τη σχετική αρμοδιότητα δύναται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, συνεκτιμώντας τις συνθήκες της Σχολικής Μονάδας να αποφασίσει την μη εφαρμογή της δυνατότητας παροχής ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έλαβε υπόψη του:

1 ) Την ανάγκη διατήρησης του κλίματος συνεργασίας με τους μαθητές του Σχολείου, οι οποίοι λόγω και της νεαρής ηλικίας τους, χρήζουν ειδικής παιδαγωγικής προσέγγισης, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της ταυτόχρονης μετάδοσης του μαθήματος με μέσα τεχνολογίας. Η εισαγωγή μίας κάμερας στο πλαίσιο της τάξης επηρεάζει τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να ασκήσει προσηλωμένος το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο, ενώ την ίδια στιγμή υποβάλλει τους μαθητές στην έννοια της παρακολούθησης. Η παρουσία μίας κάμερας σε μία σχολική τάξη, διαμορφώνει σε αυτά την αντίληψη ότι αποτελεί ένα απολύτως φυσιολογικό δεδομένο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σε ανυπολόγιστο βαθμό τη συμπεριφορά τους και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση, που ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος να ανοίγει και να κλείνει την κάμερα διασπά την ενότητα του μαθήματος και δημιουργεί ανεπιθύμητες παρεμβολές στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2 ) Τους σημαντικούς κινδύνους, που μία τέτοια διαδικασία ενέχει για τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών αλλά και για τη διατάραξη του εν γένει παιδαγωγικού κλίματος, που πρέπει να υφίσταται σε κάθε τάξη αλλά και σε κάθε σχολική μονάδα.

3 ) Το γεγονός, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία σε παιδιά Νηπιαγωγείου /Δημοτικού είναι καθαρά συνεργατική – διαλογική μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί, ότι υφίσταται στάδιο παράδοσης του μαθήματος, κατά το οποίο δύναται να γίνεται ταυτόχρονη μετάδοση αυτού με κατάλληλα μέσα τεχνολογίας, όπως προβλέπει η Κ.Υ.Α. 57233/Υ1/2020.

4) Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των σχολείων ή τμήματος ή σε περιπτώσεις παιδιών που θα λείπουν μακροχρόνια από το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί θα μείνουμε αρωγοί δίπλα στα παιδιά με όλα τα πρόσφορα μέσα. Κυβέρνηση και Υπ. Παιδείας οφείλουν να παρέχουν δωρεάν και καθολικά σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, βασική προϋπόθεση για την οποιαδήποτε εξ αποστάσεως παιδαγωγική στήριξη των μαθητών μας, ο οποίος διαπιστωμένα απουσιάζει από ένα σημαντικό τμήμα του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου μας.

5) Για όσα επιπλέον κενά σε εκπαιδευτικούς προκύπτουν κατά τη διάρκεια και λόγω της πανδημίας να καλύπτονται άμεσα με τις αναγκαίες προσλήψεις όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Έπειτα από τα παραπάνω, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε ομόφωνα (κατά πλειοψηφία) ότι η εφαρμογή της σύγχρονης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την απευθείας μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα Τμήματα του___ Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου _______________ δεν είναι παιδαγωγικά κατάλληλη διότι παράγει σημαντικούς κινδύνους για την συναισθηματική καλλιέργεια για την αποδοχή αρχών, που θα στηρίξουν τις αξίες των μαθητών και θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση για τη ζωή και την κοινωνία.

Με τα δεδομένα αυτά καλείται ο/η Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/μένη της Σχολικής Μονάδας να συντάξει αιτιολογημένη απόφαση, με περιεχόμενο την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και βάσει αυτής να δηλώσει ότι η παροχή ταυτόχρονης Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο____ Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο _________ δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Με αφορμή τα ερωτήματα
και τις διαμαρτυρίες πολλών συναδέλφων 
για την ώρα της σίτισης που δεν μετράει ως διδακτική, για όσους δεν
ορίζονται ως υπεύθυνοι αν και παρευρίσκονται στο χώρο, καλούμε τους συλλόγους
διδασκόντων, κάθε συν/φο και συν/σα με βάση τις αποφάσεις του Συλλόγου μας και
της ΔΟΕ:

1.  
Να συνεδριάσουν για την
κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος
και να υπολογίσουν την ώρα της σίτισης σε όλους τους εκπαιδευτικούς που
εμπλέκονται με αυτή.
2.  
Να διαμορφώσουν το
πρόγραμμα του σχολείου με βάση τον υπολογισμό και αυτών των ωρών
και να το αναπτύξουν για τόσες ώρες όσες συμπληρώνονται
με βάση το προσωπικό που διαθέτει η σχολική μονάδα και το νόμιμο ωράριό του.
3.  
Να καταθέσουν το
πρόγραμμα
στον/ην σχολικό/ή
σύμβουλο .
4.  
Να μην αποδέχονται προφορικές εντολές και να ζητούν έγγραφες,  ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε περαιτέρω κάθε
νόμιμο δικαίωμά μας.

5.  
Εφόσον το πρόγραμμα που αποφάσισε ο σύλλογος διδασκόντων δεν
απορρίφθηκε γραπτά το εφαρμόζουμε κανονικά.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΟΧΙ στο κάλεσμα του Υπουργείου Παιδείας !
ΟΧΙ σε
συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων στα πλαίσια του  Διαλόγου !
    Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και το Υπουργείο
Παιδείας, παίζουν ακόμα ένα επεισόδιο στο διάλογο παρωδία για την Παιδεία.
Καλούν αυτή τη φορά τους
Συλλόγους Διδασκόντων, να πάρουν μέρος στο διάλογο, συνεδριάζοντας και στέλνοντας
τις προτάσεις τους στην Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου.

                      Είναι πραγματικά πρόκληση, τη στιγμή που η
κυβέρνηση:
   1)Δεν ικανοποίησε κανένα από τα αιτήματα
μας, στις δεκάδες κινητοποιήσεις και παραστάσεις
που έγιναν από την αρχή της
χρονιάς, στο Υπουργείο, τις
Διευθύνσεις Εκπ/σης, τις Περιφερειακές 
Δ/νσεις.
 
2)Έχει ψηφίσει τις προτάσεις της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ για τον
«εξορθολογισμό» του κόστους της εκπ/σης, που σημαίνει
: α)Αλλαγή στην
αναλογία μαθητή-εκπαιδευτικού ανά τάξη. β) Νέες συγχωνεύσεις και συμπτύξεις
τμημάτων. γ) Αύξηση του διδακτικού ωραρίου. δ) Κινητικότητα και ευελιξία.
  3)Όταν με εγκυκλίους της
προχωρά στην
κατάργηση της
Ενισχυτικής και στα Δημοτικά
  και σε υποχρεωτικές  μετακινήσεις εκπαιδευτικών.
 
 4) Όταν όλο αυτό το διάστημα του
υποτιθέμενου διαλόγου ψήφισε:
 α) Τροπολογία που επί της ουσίας καταργεί τα
Τμήματα Ένταξης.
 β) Κατάργηση
της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για τα Λύκεια, που ή ίδια είχε ψηφίσει.
   5)Όταν ο  ίδιος ο Υπουργός δηλώνει ότι δε θα καλυφθούν όλα
τα κενά για το 2016, και ανήγγειλε στην τελευταία συνάντηση με ΔΟΕ – ΟΛΜΕ την «εφαρμογή
της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με νέα νομοθετική ρύθμιση».
      Οι εκπαιδευτικοί, τα σωματεία μας και οι
σύλλογοι διδασκόντων δεν θα γίνουμε το άλλοθι στην αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης.
Κανένας σύλλογος διδασκόντων να μην
ενταχθεί στο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, να μην συμμετάσχει στο
διάλογο απάτη της κυβέρνησης.
Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας:
ü Πάρτε
πίσω το νόμο λαιμητόμο. Καμιά νέα περικοπή στις συντάξεις, επαναφορά στα
επίπεδα του 2009
.
Να πληρώσουν το κράτος και η
μεγαλοεργοδοσία για τα ελλείμματα στα Ταμεία.
Επαναφορά της 13ης
και 14ης σύνταξης. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και των
τριών μνημονίων που μειώνουν συντάξεις και παροχές και αυξάνουν τα  όρια ηλικίας στα 67 χρόνια.
ü ΚΑΤΩ
το νέο μισθολόγιο – φτωχολόγιο
.
Κάλυψη των απωλειών μας, αυξήσεις στους μισθούς μας με βάση τις σύγχρονες
ανάγκες μας, κατάργηση της φοροληστείας του ΕΝΦΙΑ κ.τ.λ
ü Κάλυψη
όλων των κενών εδώ και τώρα!

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με μαζικούς μόνιμους διορισμούς,
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στην εκπαίδευση χωρίς όρους και
προϋποθέσεις. Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, μισθολογικά δικαιώματα για τους
αναπληρωτές και τους ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς. Καμιά τάξη πάνω από
20 παιδιά.
ü Ούτε
ένα ευρώ από την τσέπη γονιών
και
εκπαιδευτικών για λειτουργικά έξοδα του σχολείου, αποκλειστική χρηματοδότηση
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τις Σχολικές Επιτροπές.
ü Κανένα
παιδί έξω από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.
Δίχρονη Προσχολική Αγωγή, Ενιαίο
12χρονο Σχολείο για όλα τα παιδιά.
ü Να
λειτουργήσουν επιτέλους τώρα και πλήρως όλες οι δομές γενικής και ειδικής
αγωγής!
ü Να
ξεκινήσει τώρα η ΠΔΣ για το Λύκειο
,
ειδικά για τους μαθητές που δίνουν Πανελλήνιες, και η Ενισχυτική στα Γυμνάσια
αλλά και στα Δημοτικά, για όλα τα παιδιά που την έχουν ανάγκη.

Και το δεύτερο σεμινάριο της ντροπής παρεμποδίστηκε.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/3/2014
Κι αυτή η κινητοποίηση στο ΥΠΑΙΘ (21/3/14) απέτρεψε το
2ο σεμινάριο επιμόρφωσης των σχολικών συμβούλων για την
αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Πάλι, παρά τις «φιλότιμες»
προσπάθειες του Υπουργείου (μεταφορά με πούλμαν, ΜΑΤ, πήγαν από νωρίς, κλπ),
δεν κατάφεραν να περάσουν από την μαζική και αγωνιστική κινητοποίηση των
εκπαιδευτικών, παρά μόνο το πολύ το ένα πέμπτο όσων είχαν προσκληθεί.
Να σημάνει συναγερμός!
Η κυβερνητική εκπαιδευτική πολιτική, οδηγεί σε απολύσεις, μηδενικούς μόνιμους διορισμούς,
μείωση προσλήψεων αναπληρωτών πολύ κάτω από τις ανάγκες, επέκταση των
προσλήψεων μέσω ΕΣΠΑ, συγχωνεύσεις σχολείων, συμπτύξεις
τμημάτων, υπεραριθμίες, κινητικότητα, υποχρεωτικές υπερωρίες.  Με
γονείς οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τα κενά, που αφήνει αυτή η πολιτική.
Τώρα έρχεται η σειρά των σχολικών μονάδων με την
αυτοαξιολόγηση που «απαιτεί» την εκπαιδευτική ανέχεια να την αντιμετωπίσει μόνο
του το σχολείο, μέχρι και την εύρεση των οικονομικών του πόρων!
Χωρίς οργανωμένη και συλλογική αντίσταση η αξιολόγηση
δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί!
Ο Σύλλογός μας, σε μια σειρά από Γενικές Συνελεύσεις
έχει πάρει αγωνιστικές αποφάσεις για την κατάργηση της αξιολόγησης και της
αυτοαξιολόγησης στην πράξη, με συγκεκριμένα μέτρα. Ήδη έχουμε κάνει σοβαρά βήματα
στην κατεύθυνση της απόκρουσης της αυτοαξιολόγησης. Ήδη έχει εκφραστεί η
ομόθυμη απόφαση των συναδέλφων ενάντια στην αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση.
 • Oι συνάδελφοι να μην υποκύψουν σε εκβιασμούς μπροστά σε
  νόμους και εγκυκλίους. Θα τους καταργήσουμε, θα τους κάνουμε ανενεργούς.
 • Κανένα σχολείο να μην εφαρμόσει την αυτοαξιολόγηση!!! Καμιά
  ομάδα εργασίας να μη συγκροτηθεί.
 • Να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία των αποφάσεων Συλλόγων
  Διδασκόντων ενάντια στην αυτοαξιολόγηση και για τη μη συγκρότηση ομάδων
  εργασίας.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο της Δ.Ο.Ε. καθώς και το
σχέδιο πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων

 
Α. ΔΟΕ : “Καταγραφή αποφάσεων των
συλλόγων διδασκόντων για τη μη συγκρότηση των ομάδων εργασίας της
αυτοαξιολόγησης”

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
χαιρετίζει όλους τους συναδέλφους που σ’
όλη τη χώρα δίνουν τη μάχη
ενάντια στην αυτοαξιολόγηση που συνδέεται με την
αξιολόγηση – χειραγώγηση, τις απολύσεις και την κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών,
σχολείων και μαθητών. Τους εκπαιδευτικούς που υπερασπίζονται τη δημόσια δωρεάν
εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.
Το πρώτο βήμα της καθολικής αντίδρασης του κλάδου εκφράστηκε με τη
συλλογή των υπογραφών που έφτασε τις 58.560
υπογραφές και το 93%
των ενεργών εκπαιδευτικών.
Αυτή την περίοδο προχωράμε στο δεύτερο αποφασιστικό βήμα αποτροπής της αυτοαξιολόγησης
με τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων
σε κάθε σχολείο και την
καθολική απόρριψη συγκρότησης των ομάδων εργασίας για την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
καλεί τους συναδέλφους να προχωρήσουν
στις σχετικές συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων και με βάση το σχέδιο
πρακτικού που έχουμε αποστείλει να απορρίψουν τη συγκρότηση των ομάδων εργασίας,
  αγνοώντας τις απειλές, την παραπληροφόρηση και τις μεθοδεύσεις.
Τα μηνύματα από
όλη τη χώρα δείχνουν ότι εκφράζεται ένα
πλειοψηφικό ρεύμα, ανάλογο σε όγκο με αυτού των υπογραφών,
με αποφάσεις που
απορρίπτουν τη συγκρότηση των ομάδων εργασίας. Αυτό πρέπει να μεγαλώσει και να
αγκαλιάσει όλα τα σχολεία σε όλη τη χώρα.
Καλεί τους τοπικούς συλλόγους να καταγράψουν τις
αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων και να ενημερώσουν τη Δ.Ο.Ε.
προκειμένου να αποτυπώσει την εικόνα από όλη τη χώρα και να την ανακοινώσει στο επόμενο διάστημα, όπως
έκανε και τη συγκέντρωση των υπογραφών, τον
αριθμό των σχολικών μονάδων που έχουν αποφασίσει να μη συγκροτήσουν ομάδες
εργασίας.

Επόμενο
μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού στη μάχη για την ακύρωση των σεμιναρίων για την
ατομική αξιολόγηση των σχολικών συμβούλων την Παρασκευή 21/3, στις 2μμ στο Υπ.
Παιδείας.

Να μη λείψει κανείς

Συλλογικά,
αποφασιστικά, ενωμένα ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕΒ. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Ο Σύλλογος
Διδασκόντων του ….
Δημοτικού Σχολείου ………./……. Νηπιαγωγείου ………………, δηλώνει ότι
είναι αντίθετος με τη λεγόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών
μονάδων.
Η αξιολόγηση δεν έχει στόχο να γίνει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο
σχολείο καλύτερο για να υπηρετήσει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των
μαθητών.
Το σχολείο που
διαμορφώνεται, μέσω και της αξιολόγησης, θα υποβαθμίσει παραπέρα τη μόρφωση που
λαμβάνουν τα παιδιά, θα έχει σαν αποτέλεσμα το παραπέρα χτύπημα των
εργασιακών-μισθολογικών δικαιωμάτων αλλά και την
απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών.
Δεν
θέλουμε σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, το δικαίωμα στη μόρφωση  πρέπει να είναι ενιαίο για όλα τα παιδιά.

Στην κατεύθυνση αυτή, με βάση την απόφαση του σωματείου
μας και του κλάδου μας, δηλώνουμε την
πλήρη αντίθεσή μας στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας και δε
συγκροτούμε τις ομάδες εργασίας.