ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ______ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ _______________

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του___Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου______________, έπειτα από πρόσκληση του/της Διευθυντή/ντριας, Προϊσταμένου/νης αυτού ___________, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε συνεδρίαση στις _____________ στον χώρο του Σχολείου και εκτός διδακτικού ωραρίου με θέμα ημερήσιας Διάταξης «Λήψη απόφασης περί της δυνατότητας εφαρμογής της Ταυτόχρονης Σύγχρονης Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Διαπιστώθηκε η απαρτία του Συλλόγου, καθώς από τα ________ μέλη του βρέθηκαν παρόντα τα ____________ και συγκεκριμένα οι: 1] __________ 2] _________ … Σύμφωνα με το άρθρο 38 της Υπουργικής Απόφασης Φ.353.1/324/105657/Δ1 [ΦΕΚ 1340/2002] ο Σύλλογος Διδασκόντων «…έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες…».

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 120126/ΓΔ4 [ΦΕΚ Β3882/12-9-2020] κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021» με την οποία ορίστηκαν οι διαδικασίες για την παροχή Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές, που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία», πραγματοποιήθηκε διαλογική συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή της παραπάνω κοινής Υπουργικής Απόφασης, στην οποία συμμετείχαν όλα τα παριστάμενα μέλη, τα οποία και εξέφρασαν την άποψή τους.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας, που φέρει τη σχετική αρμοδιότητα δύναται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, συνεκτιμώντας τις συνθήκες της Σχολικής Μονάδας να αποφασίσει την μη εφαρμογή της δυνατότητας παροχής ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έλαβε υπόψη του:

1 ) Την ανάγκη διατήρησης του κλίματος συνεργασίας με τους μαθητές του Σχολείου, οι οποίοι λόγω και της νεαρής ηλικίας τους, χρήζουν ειδικής παιδαγωγικής προσέγγισης, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της ταυτόχρονης μετάδοσης του μαθήματος με μέσα τεχνολογίας. Η εισαγωγή μίας κάμερας στο πλαίσιο της τάξης επηρεάζει τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να ασκήσει προσηλωμένος το διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο, ενώ την ίδια στιγμή υποβάλλει τους μαθητές στην έννοια της παρακολούθησης. Η παρουσία μίας κάμερας σε μία σχολική τάξη, διαμορφώνει σε αυτά την αντίληψη ότι αποτελεί ένα απολύτως φυσιολογικό δεδομένο, το οποίο μπορεί να επηρεάσει σε ανυπολόγιστο βαθμό τη συμπεριφορά τους και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση, που ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος να ανοίγει και να κλείνει την κάμερα διασπά την ενότητα του μαθήματος και δημιουργεί ανεπιθύμητες παρεμβολές στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2 ) Τους σημαντικούς κινδύνους, που μία τέτοια διαδικασία ενέχει για τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών αλλά και για τη διατάραξη του εν γένει παιδαγωγικού κλίματος, που πρέπει να υφίσταται σε κάθε τάξη αλλά και σε κάθε σχολική μονάδα.

3 ) Το γεγονός, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία σε παιδιά Νηπιαγωγείου /Δημοτικού είναι καθαρά συνεργατική – διαλογική μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, με αποτέλεσμα να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί, ότι υφίσταται στάδιο παράδοσης του μαθήματος, κατά το οποίο δύναται να γίνεται ταυτόχρονη μετάδοση αυτού με κατάλληλα μέσα τεχνολογίας, όπως προβλέπει η Κ.Υ.Α. 57233/Υ1/2020.

4) Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των σχολείων ή τμήματος ή σε περιπτώσεις παιδιών που θα λείπουν μακροχρόνια από το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί θα μείνουμε αρωγοί δίπλα στα παιδιά με όλα τα πρόσφορα μέσα. Κυβέρνηση και Υπ. Παιδείας οφείλουν να παρέχουν δωρεάν και καθολικά σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, βασική προϋπόθεση για την οποιαδήποτε εξ αποστάσεως παιδαγωγική στήριξη των μαθητών μας, ο οποίος διαπιστωμένα απουσιάζει από ένα σημαντικό τμήμα του μαθητικού δυναμικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου μας.

5) Για όσα επιπλέον κενά σε εκπαιδευτικούς προκύπτουν κατά τη διάρκεια και λόγω της πανδημίας να καλύπτονται άμεσα με τις αναγκαίες προσλήψεις όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Έπειτα από τα παραπάνω, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε ομόφωνα (κατά πλειοψηφία) ότι η εφαρμογή της σύγχρονης, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με την απευθείας μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο σε όλα τα Τμήματα του___ Δημοτικού Σχολείου/Νηπιαγωγείου _______________ δεν είναι παιδαγωγικά κατάλληλη διότι παράγει σημαντικούς κινδύνους για την συναισθηματική καλλιέργεια για την αποδοχή αρχών, που θα στηρίξουν τις αξίες των μαθητών και θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση για τη ζωή και την κοινωνία.

Με τα δεδομένα αυτά καλείται ο/η Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/μένη της Σχολικής Μονάδας να συντάξει αιτιολογημένη απόφαση, με περιεχόμενο την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και βάσει αυτής να δηλώσει ότι η παροχή ταυτόχρονης Σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο____ Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο _________ δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Το ΔΣ του ΣΕΠΕ «Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ»
προσπαθώντας να δώσει μια απάντηση στα ερωτήματα και την εύλογη αγωνία των
νηπιαγωγών τις τελευταίες μέρες και κατόπιν της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 1/9/16, συνέταξε το παρακάτω σχέδιο απόφασης το οποίο μπορούν να το
αποστείλουν οι σύλλογοι  Διδ/ντων: στη
Διεύθυνση, στη ΔΟΕ, στις Σχολ. Συμβούλους 
και στο σωματείο ως πρακτικό των συνεδριάσεων τους.
Καλούμε επίσης και τα άλλα
σωματεία εκπαιδευτικών να πάρουν ανάλογες αποφάσεις.
ΓΙΑ
ΤΟ ΔΣ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ                               ΝΤΙΑΝΑ
ΛΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ       ΣΧΕΔΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

«Σήμερα
 …/9/2016 
συγκεντρωθήκαμε  να συνεδριάσουμε
με θέμα  «Λειτουργία Νηπιαγωγείου και
κατανομή τμημάτων για το σχολικό  έτος
2016-17»  σύμφωνα με τις οδηγίες του
υπουργείου για τον Ενιαίο τύπο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 Παίρνοντας υπόψη μας όλες τις ρυθμίσεις που
ψήφισε η κυβέρνηση την προηγούμενη σχολική χρονιά αλλά και μέσα στο καλοκαίρι (Αλλαγή
του χαρακτήρα και στην ουσία κατάργηση των τμημάτων ένταξης, άρθρο 35 για διπλασιασμό
από 7 σε 14 του ελάχιστου αριθμού νηπίων για τη λειτουργία τμήματος,
περιορισμούς στην εγγραφή των παιδιών στα ολοήμερα νηπιαγωγεία, Ενιαίος τύπος
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, αυξημένο διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, νέο ωρολόγιο
πρόγραμμα) και ύστερα από συζήτηση διαπιστώσαμε ότι με τις ρυθμίσεις αυτές:
1.        Χάνεται η οποιαδήποτε παιδαγωγική
σύνδεση είχε το Ολοήμερο με την πρωινή λειτουργία του τμήματος. Καταργείται η
υποχρεωτική φοίτηση για τα παιδιά που έχουν επιλέξει το ολοήμερο πρόγραμμα, το
οποίο μετατρέπεται σε προαιρετικό  τη
στιγμή που αποκτά μια εντελώς διαφορετική σύνθεση από αυτή του πρωϊνού
(βασικού), αφού σε αυτό θα φοιτούν παιδιά από διαφορετικά τμήματα και δεν
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες παιδαγωγικές και ψυχολογικές ανάγκες της  ευαίσθητης ηλικίας νηπίων και προνηπίων.
2.    Διακρίνονται οι θέσεις των νηπιαγωγών σε
κάθε σχολική μονάδα και δεν είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες τόσο στο
διδακτικό ωράριο όσο και στο παιδαγωγικό τους έργο με την κατάργηση της
εναλλαγής του ωραρίου των Νηπιαγωγών στο ολοήμερο τμήμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
3.        Υποβαθμίζεται ο ρόλος του Νηπιαγωγείου
καθώς και της Νηπιαγωγού, που θα αναλάβει το προαιρετικό Ολοήμερο τμήμα, το
οποίο ουσιαστικά μετατρέπεται σε παιδοφυλακτήριο, αφού δεν προβλέπεται καμία  επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των
Νηπιαγωγών σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικού  στόχους.
 
4.      Θεσμοθετείται η αύξηση του ωραρίου των
Νηπιαγωγών σε 30 ώρες (με την εφαρμογή εφημεριών, πρόωρη υποδοχή ) με πρότυπο
τα διδακτικά 45λεπτα του δημοτικού σχολείου και εντάσσονται στα στενά χρονικά
όρια τους οι δραστηριότητες των ΔΕΠΠΣ σαν να είναι διακριτά διδακτικά
αντικείμενα.
5.      Ανοίγει ο δρόμος για υπεραριθμίες και
κινητικότητα νηπιαγωγών, απολύσεις αναπληρωτών και νέες ελαστικές σχέσεις
εργασίας στο χώρο του νηπιαγωγείου (ωρομίσθιοι, άλλες ειδικότητες)
Με βάση τα παραπάνω
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ανάθεση τμημάτων στους
εκπαιδευτικούς της σχολικής μας μονάδας επειδή πιστεύουμε ότι:

– Δεν
μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα και ομαλά η σχολική μονάδα με όλες τις σχετικές
κυβερνητικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις και τροπολογίες, που έχουν
ψηφιστεί πρόσφατα.
– Χρειάζεται
να διοριστούν μόνιμοι και με οργανική θέση σε κάθε σχολείο μόνιμοι νηπιαγωγοί
και βοηθητικό προσωπικό για να καλυφτούν κενά και μορφωτικές ανάγκες.
– Πρέπει
να μειωθεί ο αριθμός των νηπίων/προνηπίων 
15 ανά τμήμα. 
– Είναι
αναγκαίο να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος για περαιτέρω μείωση του αριθμού των
μαθητών στα τμήματα που υπάρχουν διαγνώσεις για νήπια που χρειάζονται ειδική
παιδαγωγική στήριξη.
– Είναι
επιβεβλημένο να θεσμοθετηθεί το ωράριο των νηπιαγωγών στη βάση της θέσης για
ενιαίο ωράριο όλων των εκπαιδευτικών.
– Για
να καλυφθούν οι μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας είναι απαραίτητο να
θεσμοθετηθεί η δίχρονη προσχολική αγωγή, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σε
κατάλληλες σύγχρονες υποδομές.
Για
όλα τα παραπάνω καλούμε τη ΔΟΕ να μας καλύψει συνδικαλιστικά.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Το ΔΣ του
ΣΕΠΕ Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ  συνεδριάζοντας την Τρίτη
30/8/2016 και κρίνοντας ότι η τελευταία εγκύκλιος  του υπ. Παιδείας για την άμεση σύγκληση
Συλλόγου Διδ/ντων την Πέμπτη 1/9/2016 για τον καθορισμό της λειτουργίας της
σχολικής μονάδας και την αποστολή των σχετικών πρακτικών την ίδια μέρα στις
κατά τόπους Διευθύνσεις, μόνο την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων δεν
εξυπηρετεί αλλά  αντιθέτως με αυτή το
υπουργείο  ψάχνει να βρει συνενόχους στην
εφαρμογή της απόφασής του για ορισμό πλεονάζοντος προσωπικού, ανοίγοντας το
δρόμο για την αποπομπή συναδέλφων μας ως υπεράριθμων .
Το ΔΣ του σωματείου μας προσπαθώντας να δώσει μιαν απάντηση στα
ερωτήματα και  την εύλογη αγωνία δεκάδων
συναδέλφων μας τις τελευταίες μέρες, συνέταξε το παρακάτω σχέδιο απόφασης το
οποίο μπορεί  να το αποστείλουν οι σύλλογοι  Διδ/ντων στη Διεύθυνση, ως πρακτικό των
συνεδριάσεων τους.
Καλούμε τους
διευθυντές, ως μέλη του συλλόγου,  αλλά
και τον κάθε συνάδελφο, που είναι γνώστης της παρούσας πρότασης μας και δεν
θέλει να είναι συνδιαχειριστής μιας λογιστικής προσέγγισης ενός προβλήματος,
που δε δημιούργησε ο ίδιος, να καταθέσουν στη συνεδρίαση του συλλόγου   Διδ /ντων
την παρακάτω πρόταση του ΔΣ για συζήτηση και ψήφιση.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

«Σήμερα
Πέμπτη 1/9/2016 το υπ. Παιδείας μας κάλεσε να συνεδριάσουμε και ουσιαστικά να
εφαρμόσουμε με την απόφασή μας όλες τις ρυθμίσεις που ψήφισε η κυβέρνηση την
προηγούμενη σχολική χρονιά αλλά και μέσα στο καλοκαίρι ( Αλλαγή του χαρακτήρα
και στην ουσία κατάργηση των τμημάτων ένταξης, άρθρο 35 για διπλ/σμό από 7 σε
14 του ελάχιστου αριθμού νηπίων για τη λειτουργία τμήματος, περιορισμούς στην
εγγραφή των παιδιών στα ολοήμερα δημοτικά και νηπιαγωγεία, «Ενιαίος τύπος Ολοήμερου
Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, αυξημένο διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, νέο ωρολόγιο
πρόγραμμα των μαθημάτων στο δημοτικό…….)
Διαπιστώσαμε
ύστερα από διεξοδική συζήτηση ότι  οι
ρυθμίσεις αυτές δυσκολεύουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου, χτυπούν τα μορφωτικά
δικαιώματα των μαθητών μας , οδηγούν χιλιάδες αναπληρωτές στην ανεργία, και χιλιάδες
μόνιμους συναδέλφους σε συνεχή κινητικότητα.
Στην ουσία
το υπουργείο μας ζητά να συνεδριάσουμε και να αποφασίσουμε ποιοι συνάδελφοι μας
θα μείνουν άνεργοι και ποιοι θα βγουν υπεράριθμοι και θα πάρουν το δρόμο της περιπλάνησης.
Θεωρούμε ότι
δεν είναι σωστό και  συναδελφικό να συνεδριάσουμε
και να κάνουμε  την οποιαδήποτε  κατανομή τμημάτων χωρίς να έχουν έρθει στα σχολεία
μας όλοι οι συνάδελφοι, χωρίς να έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές, οι εγγραφές και οι
μετεγγραφές των μαθητών , οι διαγνώσεις από τα ΚΕΔΔΥ και οι διορισμοί των
αναπληρωτών.
Θεωρούμε επίσης
ότι ούτε παιδαγωγικά σωστό ούτε 
συναδελφικά ηθικό είναι ένας συνάδελφος να διδάσκει μαθήματα άλλης
ειδικότητας π.χ. εκπ/κος ΠΕ70 κάποιες ώρες γυμναστικής ή καλλιτεχνικών ή μουσικής,
προκειμένου «με το μαχαίρι στο λαιμό» να καλύψει το ωράριο του για να μη
μετακινηθεί  καταδικάζοντας έτσι  εκπ/κούς των παραπάνω ειδικοτήτων στην αδιοριστία
και την ανεργία, ώστε να λειτουργήσει το σχολείο σύμφωνα με την επιθυμία του
υπουργείου με όσο το δυνατό χαμηλότερο οικονομικό κόστος.
 Επειδή μια τέτοια εφαρμογή λειτουργίας ανοίγει
το δρόμο για την μετακίνηση στο μέλλον και  άλλων ειδικοτήτων από τη β/θμια στην α/θμια
για κάλυψη του ωραρίου τους (πχ  φιλόλογοι
να διδάξουν γλώσσα, μαθηματικοί να διδάξουν μαθηματικά….) δε μπορούμε να
συμπράξουμε σε μια κατευθυνόμενη και διαφαινόμενη διαμάχη μεταξύ συναδέλφων σε
ένα πρόβλημα που δε δημιουργήσαμε εμείς,
Με βάση τα παραπάνω
πιστευτούμε ότι:
1.Για να λειτουργήσει
εύρυθμα και ομαλά η σχολική μονάδα θα πρέπει να αποσυρθούν όλες οι σχετικές κυβερνητικές
ρυθμίσεις , υπουργικές αποφάσεις και τροπολογίες.
2. Να διοριστούν
μόνιμοι και με οργανική θέση στο σχολείο μας και σε κάθε σχολείο  όλοι οι εκπ/κοι που χρειάζονται για να καλυφτούν
κενά και μορφωτικές ανάγκες.  Να υπάρχει δάσκαλος
υπεύθυνος για τη λειτουργία του ολοήμερου.
3.  Να μειωθεί ο αριθμός ανά τμήμα (15  στις Α και Β τάξεις του δημοτικού και      20 στις υπόλοιπες τάξεις)
4.  Να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος για παραπέρα μείωση
του αριθμού των μαθητών στα τμήματα που υπάρχουν διαγνώσεις για μαθητές που χρειάζονται
ειδική  παιδαγωγική στήριξη.
Συνάδελφοι το παραπάνω
σχέδιο απόφασης δεν αποτελεί άρνηση εφαρμογής κανενός νόμου.
 Το υπουργείο μας ζήτησε τη γνώμη μας και την
εκφράσαμε
.
Αν παρόλα αυτά η παραπάνω πρόταση μας
μειοψηφήσει  και οι συνάδελφοι που
μειοψήφησαν  δε θέλουν να πάρουν μέρος
στη συνέχιση της συζήτησης (νομιμοποιώντας την απάτη του υπουργείου για εξαφάνιση
των κενών με την αποπομπή συναδέλφων τους) δεν τους υποχρεώνει κανείς να το κάνουν.
Θα ζητήσουν να καταγραφεί η διαφωνία τους στα πρακτικά και δεν θα πάρουν μέρος
στη ψηφοφορία των προτάσεων του Συλλ/γου Διδ/ντων .
Με βάση την παραπάνω απόφαση ενημερώνουμε ΑΜΕΣΑ
τους συλλόγους γονέων και
κηδεμόνων  και παλεύουμε
 από κοινού 
για την κάλυψη των κενών στα σχολεία
.