«ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ»

Καθώς τα σύννεφα του
πολέμου πυκνώνουν στην περιοχή μας και καθημερινά χιλιάδες παιδιά του πολέμου, εγκλωβίζονται
στη χώρα μας, λόγω των αποφάσεων της ΕΕ και της κυβέρνησης, ως εκπαιδευτικοί έχουμε
χρέος να «μιλήσουμε» στους μαθητές μας!
  Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων και όλους
τους εκπαιδευτικούς να λάβουν μέρος στη δράση της η Ελληνική Επιτροπή
για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.), με θέμα το
ποί­η­μα του Πα­λαι­στι­νί­ου εθνι­κού ποι­η­τή και αγω­νι­στή ποι­η­τή Μαχ­μούτ
Ντα­ρουίς (1942-2008) :

             “ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΛΛΟΥΣ”
(βλ. eedye.gr)

Μέσα από τη δράση
αυτή, να καλέσουμε τους μαθητές μας «να σκεφτούν τους άλλους» με την τέχνη τους,
με τον αυθορμητισμό και τη ζωντάνια του. Η δράση αυτή είναι συνέχεια των δύο προηγούμενων
που διοργάνωσε η Ε.Ε.Δ.Υ.Ε., για τις αιτίες των πολέμων και της προσφυγιάς: «Μια
ζω­γρα­φιά για την ει­ρή­νη
» το 2015 και «Κα­νείς δεν επι­λέ­γει να
γίνει πρό­σφυ­γας
» το 2016.
Να σκέφτεσαι
τους άλλους
Καθώς
ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς
να ταΐζεις τα περιστέρια.
Όταν
πολέμους ξεκινάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς
όσους λαχταρούν την ειρήνη.
Όταν
πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που
μόνο τα σύννεφα έχουν να τους θηλάσουν.
Όταν γυρνάς
στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Μην ξεχνάς
όσους ζουν σε αντίσκηνα.
Όταν τα
αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που
δεν έχουνε πού να πλαγιάσουν.
Όταν
ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
Εκείνους που
δεν τους αφήνουν να μιλήσουν.
Και καθώς
σκέφτεσαι εκείνους τους άλλους,
στον εαυτό
σου γύρισε και πες:
«Αχ και να ήμουν ένα κερί
στο σκοτάδι».
        Για την οργάνωση της δράσης:
  Τα έργα  μπο­ρούν να είναι ατο­μι­κά ή ομα­δι­κά σε
όλες τις μορ­φές της καλ­λι­τε­χνι­κής – πνευ­μα­τι­κής δη­μιουρ­γί­ας: μου­σι­κή,
βί­ντεο, ζω­γρα­φι­κή, κολ­λάζ, αφι­σέ­τες ή με­γά­λα τα­μπλό, κεί­με­να, φω­το­γρα­φί­ες
κλπ. Οι ατο­μι­κές προ­σπά­θειες, όσον αφορά τη γρα­φι­κή ύλη, να έχουν διά­στα­ση
σε μέ­γε­θος χαρ­τιού Α3 ή Α4 και οι ομα­δι­κές μπο­ρούν να είναι και σε με­γά­λα
τα­μπλό, χωρίς να αποκλείεται κάθε άλλη πρω­το­βου­λία.
   Σας
καλούμε να στέλνετε στο Δ.Σ ως Σύλλογος Διδασκόντων ή και μεμονωμένα ως τάξη  του σχολείου σας τα έργα των μαθητών σας μέχρι
τις 15 Μαρτίου 2017 για να παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας σε
συνεργασία με την τοπική Επιτροπή Ειρήνης
.

ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Να
σκέφτεσαι τους άλλους
Καθώς
ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους.

Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα
περιστέρια.
 
Όταν πολέμους ξεκινάς, να
σκέφτεσαι τους άλλους.
 
Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την
ειρήνη.
Όταν πληρώνεις το νερό, να
σκέφτεσαι τους άλλους.
 
Εκείνους που μόνο τα σύννεφα
έχουν να τους θηλάσουν.
 
Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου, να
σκέφτεσαι τους άλλους.
 
Μην ξεχνάς όσους ζουν σε
αντίσκηνα.
Όταν τ’ αστέρια μετράς πριν
κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
 
Εκείνους που δεν έχουνε πού να
πλαγιάσουν.
 
Όταν
ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.
 
Εκείνους που δεν τους αφήνουν
να μιλήσουν.
Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους,
τους άλλους,
 
Στον
εαυτό σου γύρισε και πες:
 
«Αχ και
να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι».
. . . . . . .
( Μαχμούντ Νταρουΐς )


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
ΓΟΝΕΩΝ


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε.
«Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ»
ανταποκρινόμενο  στην πρόσκληση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.)

απευθύνεται σε όλους εσάς και σας
καλεί να αγκαλιάσετε, όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια τις διάφορες φιλειρηνικές
δράσεις και τη φετινή πανελλαδική πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ που έχει τίτλο: «ΝΑ
ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ».


Μια
ιδέα που βασίζεται στο επισυναπτόμενο ποίημα του Παλαιστινίου αγωνιστή ποιητή Μαχμούτ
Νταρουίς, ο οποίος θεωρείται εθνικός ποιητής της Παλαιστίνης και είναι ένας από
τους σημαντικότερους σύγχρονους Άραβες ποιητές.
Το ποίημα αυτό με το
περιεχόμενό
στους πολεμικούς
ανταγωνισμούς ανάμεσα του αποτελεί στη σημερινή, επικίνδυνη για την ειρήνη,
συγκυρία απάντηση στις διάφορες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, στις στρατιωτικές επέμβασεις,
στην ένταση των εξοπλισμών και στα φαινόμενα φασισμού, ρατσισμού και
ξενοφοβίας. Λειτουργεί θετικά στα
αισθήματα
αλληλεγγύης, αγάπης και
υποστήριξης που έχουν εκφράσει οι μαθητές μας ως τώρα
στα χιλιάδες παιδιά
που ξεριζώθηκαν βίαια από τις πατρίδες τους και ζουν κάτω από εξαιρετικά
αντίξοοες συνθήκες. Ταυτόχρονα το ποίημα μας υπενθυμίζει ότι ο «άλλος» είναι ο
διπλανός μας , ο συμμαθητής με τους άνεργους γονείς , ο φίλος με την άρρωστη
μάνα που δεν μπορεί να βρει νοσηλεία , αλλά κι εμείς οι ίδιοι που ζούμε μέσα στην
αβεβαιότητα , την ανασφάλεια , το άγχος για το αύριο.
Εκφράζουμε την
προσδοκία
 της ανταπόκρισής σας στην πρόσκληση της ΕΕΔΥΕ για συμμετοχή των μαθητών του
σχολείου σας,
στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
Τα
έργα τους με πηγή έμπνευσης αυτό το ποίημα  μπορούν να είναι ατομικά, ή ομαδικά σε όλες τις
μορφές της καλλιτεχνικής – πνευματικής δημιουργίας: Μουσική , βίντεο ,
ζωγραφική , κολλάζ , αφισέτες ή μεγάλα ταμπλό , κείμενα , φωτογραφίες κλπ. Οι
ατομικές προσπάθειες , όσον αφορά τη γραφική ύλη , να έχουν διάσταση σε μέγεθος
χαρτιού Α3 ή Α4 και οι ομαδικές μπορούν να είναι και σε μεγάλα ταμπλό , χωρίς
να αποκλείουμε κάθε άλλη πρωτοβουλία.
Η
χρονική διάρκεια μέσα στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε είναι έως το τέλος Μαρτίου του 2017. Τα έργα
των μαθητών θα παρουσιαστούν σε εκδηλώσεις των κατά τόπους Επιτροπών Ειρήνης,
για τις οποίες θα ενημερωθείτε και θα προσκληθείτε σε κατάλληλο χρόνο.
(Επικοινωνήστε με τα
μέλη του ΔΣ καθώς και με την Διαμαντάκου Ελένη 6977986986 -ΕΕΔΥΕ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 6Μ.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Παίρνουμε μαζικά μέρος στην παράσταση διαμαρτυρίας
στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
την Παρασκευή 16 Δεκέμβρη και ώρα 6μ.μ.
το ραντεβού μας στην πλατεία Κλαυθμώνος
Η κατάσταση στα περισσότερα Hot Spot και άλλα κέντρα συγκέντρωσης των
μεταναστών είναι τραγική. Εκτός από τον εγκλωβισμό τους οι πρόσφυγες, έχουν να
αντιμετωπίσουν και τις απαράδεκτες συνθήκες ζωής στους καταυλισμούς, χωρίς
απαραίτητες υποδομές, με τεράστιες ελλείψεις σε φαγητό, με ανεπαρκείς συνθήκες
υγιεινής, υγείας και περίθαλψης, χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλα τα
παιδιά.
Βασικός υπεύθυνος για την κατάσταση
αυτή είναι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Με τη συμφωνία και των άλλων αστικών
κομμάτων, έβαλε την υπογραφή της σε όλες τις αποφάσεις της ΕΕ που εγκλωβίζουν
πρόσφυγες στην Ελλάδα. Προσφέρει γη και ύδωρ στο ΝΑΤΟ για τους ιμπεριαλιστικούς
του σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για να
πλουτίσουν οι μεγάλες πετρελαϊκές, πολεμικές και κατασκευαστικές εταιρείες.
Άφησε περιθώριο στη ρατσιστική
ναζιστική Χρυσή Αυγή να στήνει προβοκάτσιες κατά των προσφύγων και του ντόπιου
πληθυσμού, για να κρύψει τον πραγματικό ένοχο για τους πολέμους και την
προσφυγιά: Τα μονοπώλια και τη δίψα τους για περισσότερα κέρδη.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση και
στον κίνδυνο γενικευμένης πολεμικής σύρραξης στην περιοχή, στον κίνδυνο για
νέες εκατόμβες νεκρών και καραβάνια προσφύγων, χρειάζεται Έλληνες, πρόσφυγες και
μετανάστες εργάτες, ενωμένοι, να οργανώσουμε τον αγώνα και την πάλη μας.
Απαιτούμε εδώ και
τώρα
να εξασφαλιστούν ανθρώπινες και
αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής σε όλους τους χώρους που σήμερα στεγάζονται
πρόσφυγες και μετανάστες. Να δρομολογηθεί
άμεσα η μεταφορά τους σε αξιοπρεπείς στεγασμένους χώρους, με προτεραιότητα σε
εγκύους, στις οικογένειες με παιδιά και στα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες..
·               
Να
ανατραπούν οι αποφάσεις που εγκλωβίζουν πρόσφυγες στην Ελλάδα
·               
Άμεση
μετακίνησή τους από τα νησιά και απεγκλωβισμός από τη χώρα. Να διευκολυνθεί η
ασφαλής μετακίνησή στις χώρες τελικού προορισμού τους.
·               
Να
σταματήσει η λειτουργία και η επέκταση των «
hot spot» των νησιών με οποιαδήποτε μορφή.
·               
Να αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα
σε όλες τις εθνικότητες που προέρχονται από χώρες που έχουν δεχτεί
ιμπεριαλιστική επίθεση
·               
Να
διαμορφωθούν ανοικτές δομές υποδοχής, καταγραφής και προσωρινής φιλοξενίας με
αποκλειστική ευθύνη του κράτους.

·               
Να εξασφαλιστεί επαρκής, ποιοτική
σίτιση, που θα καλύπτει τις διατροφικές τους ανάγκες μακροπρόθεσμα.
·               
Nα
εξασφαλιστεί η ένταξη των παιδιών των προσφύγων στην εκπαίδευση με ευθύνη του
κράτους και να παρθούν γι΄ αυτό όλα τα απαραίτητα μέτρα. 
·               
Να αναλάβει την ευθύνη των υπηρεσιών
Υγείας το κράτος, τα δημόσια νοσοκομεία της περιοχής και όχι οι ΜΚΟ.
·               
Να εφαρμοστούν προγράμματα πρόληψης
και αντιμετώπισης ασθενειών, εμβολιασμού κ.λ.π.
·               
Να
φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ.
·               
Να
σταματήσει η συμμετοχή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στους
πολέμους που δημιουργούν τις στρατιές των απελπισμένων προσφύγων. Κανένας
εργαζόμενος να μη χύσει το αίμα του για ξένα ταξικά συμφέροντα.
Καλούμε
τους συν/φους να εκδηλώσουν την αλληλεγγύη τους με κάθε τρόπο. Να γεμίσουν τα
γραφεία του συλλόγου μας κουβέρτες, χοντρά ρούχα, τρόφιμα, και ό,τι άλλο μπορεί
να απαλύνει τον πόνο όσων υποφέρουν.

ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Tο υπουργείο
Παιδείας καλεί εκπαιδευτικούς σε σεμινάριο που διοργανώνει η αμερικάνικη
πρεσβεία και το οποίο σχετίζεται με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων που ζουν
στη χώρα μας.
Την
πρόσκληση απέστειλε με έγγραφό του  (21ης
Σεπτέμβρη) που τιτλοφορείται «Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη διδασκαλία
της Αγγλικής γλώσσας σε μικρούς πρόσφυγες από Αμερικανίδα επιμορφώτρια», την
περασμένη βδομάδα το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Ηλείας προς τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού και καλεί τους εκπαιδευτικούς των Αγγλικών στο διήμερο
σεμινάριο που διοργανώνει στις 10 και 11 Οκτώβρη το μορφωτικό τμήμα της
αμερικάνικης πρεσβείας Αθηνών στο 1ο Γυμνάσιο Πύργου, για την εκπαίδευση των
προσφυγόπουλων!
Οπως αναφέρεται στην
πρόσκληση, τα θέματα που θα πραγματευτεί «βιωματικά» η Αμερικανίδα επιμορφώτρια «αφορούν σε στρατηγικές διδασκαλίας της Αγγλικής
γλώσσας σε μικρούς πρόσφυγες μαθητές ηλικίας 5-9 και 10-15 ετών»
.
Οι
τίτλοι που δίνονται στα Αγγλικά είναι ιδιαίτερα ενδεικτικοί:
«Ποιοι είναι οι πρόσφυγες και
μετανάστες; Ποιες είναι οι ανάγκες τους; Εχουν οι δυο ομάδες (πρόσφυγες και
μετανάστες) τις ίδιες ή διαφορετικές ανάγκες;
Τεχνικές διαχείρισης της τάξης
ώστε τα παιδιά να αλληλεπιδρούν και να σέβονται το ένα το άλλο.
Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα
Αγγλικών και μαθήματα που βοηθούν τους μαθητές να δείχνουν κατανόηση και να
γίνουν πιο ανεκτικοί»
.
Όπως επίσης αναφέρεται στην
πρόσκληση: «Το σεμινάριο είναι μέρος
ευρύτερου προγράμματος του οργανισμού που εκτείνεται σε δυο περιόδους: α)
περίοδο επιμόρφωσης 800 εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας με θέμα τη διδακτική
μεθοδολογία σε παιδιά πρόσφυγες ηλικίας 8-17 ετών και β) περίοδο μαθημάτων
Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά πρόσφυγες στις ανάλογες περιοχές διαμονής τους στη
Βόρεια Ελλάδα, τη Λέσβο, την Πελοπόννησο και την Αττική (15 Ιανουαρίου 2016 –
30 Ιουνίου 2017)».
Αλήθεια με ποιο δικαίωμα:
 • Η
  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και το υπουργείο Παιδείας καλεί τους
  εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν σεμινάρια της αμερικάνικης πρεσβείας;
 • Η
  πρεσβεία των ΗΠΑ αναλαμβάνει την επιμόρφωση 800 εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
  για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως είναι η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων;
 • Η
  πρεσβεία των ΗΠΑ μαζί με τις διάφορες ΜΚΟ αναλαμάνουν  την εκπαίδευση χιλιάδων προσφυγόπουλων,
  που σε ό,τι αφορά την οργάνωση, τις προϋποθέσεις και το περιεχόμενο,
  πρέπει να αποτελούν αποκλειστικά κρατική ευθύνη;
Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ Ο 
ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
 Το ΔΣ του
ΣΕΠΕ «Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ» καταγγέλει την εξωφρενική πρόκληση και την υποκρισία των
Αμερικάνων ιμπεριαλιστών. Από τη μια δολοφονούν τους λαούς και από την άλλη
φορούν το προσωπείο του Καλού Σαμαρείτη. Αυτοί που ρήμαξαν χώρες με τους
βομβαρδισμούς τους, που σκόρπισαν στους τέσσερις ανέμους εκατομμύρια
ξεσπιτωμένους  για να εξυπηρετήσουν τα
οικονομικά τους συμφέροντα θέλουν να ασχοληθουν με τη μόρφωση (!) των
κατατρεγμένων που δημιούργησαν. Έλεος πια!
Αυτοί δεν έχουν ντροπή !  Εμείς να μην το επιτρέψουμε.

           Κανένας εκπαιδευτικός στο
σεμινάριο.
         Να το ακυρώσουμε στην πράξη.
        Καλούμε τους συναδέλφους, τους
συλλόγους γονέων, τις λαϊκες επιτροπές και τα σωματεία της περιοχής μας  να μπουν μπροστά στον αγώνα για να
αποτρέψουμε την πραγματοποίηση του σεμιναρίου.
        Είναι αίσχος και βάρβαρη
προσβολή της νοημοσύνης, των αντιιμπεριαλιστικών αισθημάτων και αγώνων του λαού
μας.
ΟΥΤΕ ΓΗ ΟΥΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία το απόγευμα του Σαββάτου  19 Μαρτίου  2016 στο Πολιτιστικό  Κέντρο   «Ηλέκτρα Αποστόλου» η εκδήλωση  που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΠΕ «Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ», οι  Λαϊκές
Επιτροπές Ν.Ιωνίας, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, η Δ΄ΕΛΜΕ και η μουσικοθεατρική
ομάδα ¨ΤΡΟΜΠΕΤΙΝΙ¨ με την παράσταση
για παιδιά  αλλά..και για μεγάλους με το έργο των αδελφών
ΓΚΡΙΜ: «Ο παράξενος  μουσικός». 
Πάνω από
120 παιδάκια ,γονείς, παππούδες και γιαγιάδες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των
παραπάνω φορέων,  γεμίζοντας την αίθουσα του
δημοτικού θεάτρου. Οι μικροί μας φίλοι δημιούργησαν μια  πραγματικά διασκεδαστική ατμόσφαιρα
συμμετέχοντας ενεργά στην υπόθεση του έργου μαζί με τους ηθοποιούς-μουσικούς.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους πρόσφυγες- θύματα των
τελευταίων ιμπεριαλιστικών  επεμβάσεων
και πολέμων στη Μέση Ανατολή- Ανατολική Μεσόγειο  και περιελάμβανε  και τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, πριν την
έναρξη της παράστασης, ως μια προσπάθεια ένδειξης αλληλεγγύης και ανακούφισης
στο δράμα των εγκλωβισμένων προσφύγων στην πατρίδα μας. Η ανταπόκριση των
συμπολιτών μας ήταν πράγματι συγκινητική και ξεπέρασε τις προσδοκίες  των διοργανωτών.
 Η εκδήλωση
ξεκίνησε με την ομιλία του προέδρου του ΣΕΠΕ «Γ.ΣΕΦΕΡΗ» μέσα από την οποία καταγγέλθηκαν
οι ευθύνες των ΗΠΑ- ΝΑΤΟ-ΕΕ  για τους
πολέμους που εξαπέλυσαν στην περιοχή, για τον έλεγχο των πηγών Ενέργειας,
αιτίες που γεννούν το προσφυγικό 
πρόβλημα, αλλά και οι ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης  που συνηγορεί σε  μια 
πολιτική που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για γενίκευση  του πολέμου.

Ευχαριστούμε τους μουσικούς που έπαιξαν αφιλοκερδώς, όσες
και όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση δήλωνοντας 
με την αλληλεγγύη τους την αντίθεσή 
τους στους  ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς.

19-3-2016  Ομιλία
στην Εκδήλωση – Θεατρική παράσταση
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Τις μέρες αυτές, ένα πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύης αγκαλιάζει
τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη χώρα
μας. Από το υστέρημά τους, οι λαϊκές οικογένειες συνεισφέρουν ότι μπορούν, όχι
μόνο για να ανακουφίσουν τον πόνο των ξεριζωμένων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις
για να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες τους, αφού η απουσία του κράτους είναι
παντελής.
Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι οι εγκλωβισμένοι στο λιμάνι του Πειραιά. Χιλιάδες από αυτούς
δεν θα είχαν ούτε ένα πλήρες γεύμα τη μέρα, ένα γάλα για τα παιδιά τους, αν δεν
κινητοποιούνταν οργανωμένα τα συνδικάτα και οι φορείς της Αττικής, αλλά και,
μεμονωμένα, άνθρωποι με ευαισθησία, για να προσφέρουν απλόχερα την αλληλεγγύη
τους.
Από αυτήν τη
σκοπιά, είναι τουλάχιστον προκλητικό να εμφανίζεται η κυβέρνηση ως υποστηριχτής
όλης αυτής της προσπάθειας.
Οι ευθύνες της
δεν μπορούν να κρυφτούν με λόγια συμπάθειας και ευχολόγια. Η κυβέρνηση και οι
Ευρωπαίοι εταίροι της περιοδεύουν στα νησιά του Αιγαίου και ενώ φωτογραφίζονται
με τους κατοίκους που σώζουν τους πρόσφυγες και τα μωρά τους από τη μανία της
θάλασσας, παραχωρούν την ευθύνη της περίθαλψης στις διάφορες ΜΚΟ τις οποίες
χρηματοδοτούν γενναία από κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια .
Η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ – Τουρκίας επικύρωσε το παζάρι
της ΕΕ με την άρχουσα τάξη της Τουρκίας.  Οι αποφάσεις της δεν λύνουν το πρόβλημα των
εγκλωβισμένων στην Ελλάδα, ούτε πρόκειται να σταματήσουν τα προσφυγικά – μεταναστευτικά
κύματα. Επιδεινώνουν τις συνθήκες εγκλωβισμού και καταστολής για ακόμη
περισσότερους πρόσφυγες και μετανάστες.
Το κλείσιμο των βόρειων συνόρων για τους πρόσφυγες
αποτελεί κοινή απόφαση της ΕΕ, όχι αποτέλεσμα μονομερών ενεργειών, όπως ισχυρίζεται
ο Έλληνας πρωθυπουργός.
 Η απόφαση
της Συνόδου, ότι για κάθε “επιστροφή” από την Ελλάδα στην Τουρκία
ενός Σύρου πρόσφυγα, ένας άλλος θα επανεγκαθίσταται από την Τουρκία σε χώρα της
ΕΕ, μέχρι να συμπληρωθεί το όριο των 72.000 προσφύγων, αποτελεί ένα απαράδεκτο
πιγκ – πογκ, στις πλάτες των προσφύγων, παραβιάζοντας ωμά και απροκάλυπτα τα
δικαιώματά τους.
Η απόφαση να “ανοίξει” ακόμη ένα κεφάλαιο
για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ, στην πραγματικότητα, αποτελεί επιβράβευση,
της επιθετικότητας της τουρκικής κυβέρνησης, τόσο απέναντι στο Κυπριακό
πρόβλημα όσο και στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο Αιγαίο..
Ως σύλλογος από την πρώτη στιγμή της όξυνσης του
προσφυγικού – μεταναστευτικού προβλήματος προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τις
αιτίες που το δημιουργούν, οι οποίες είναι οι επεμβάσεις και οι πόλεμοι, που
εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της
Ανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με
άλλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία, για τον έλεγχο των πηγών και των δρόμων
Ενέργειας  .
 Πιστεύουμε ότι είναι αυτονόητο το δικαίωμα των θυμάτων
πολέμων, επεμβάσεων και αντιδραστικών καθεστώτων να αναζητήσουν μια ασφαλέστερη
ζωή σε άλλες χώρες, παρ’ ότι οριστική λύση στο πρόβλημα μπορεί να δοθεί εάν ο
κάθε λαός στη χώρα του οργανωθεί και παλέψει για την ανατροπή του συστήματος,
που γεννά πόλεμο, φτώχεια, προσφυγιά.
 Θεωρούμε ότι η κατάσταση οξύνεται το τελευταίο
διάστημα, με αφορμή την αντιπαράθεση Ρωσίας – Τουρκίας, την ανάπτυξη
στρατιωτικής δράσης της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία, αλλά και την άμεση εμπλοκή
του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, μετά από αίτηση και της ελληνικής κυβέρνησης. Την ίδια
στιγμή, αυτή η εξέλιξη αποθρασύνει την τουρκική επιθετικότητα, που αμφισβητεί
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο.
 Από την πρώτη στιγμή, που έγινε φανερή η τάση
έξαρσης του προσφυγικού -μεταναστευτικού ζητήματος, καταδικάσαμε  την πολιτική της ΕΕ στο μεταναστευτικό –
προσφυγικό πρόβλημα, ως βασική αιτία του εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών
σε διάφορες χώρες – πύλες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
 Με βάση τα
παραπάνω και με δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρχει λύση ή έστω ανακούφιση του
προβλήματος, όσο συνεχίζονται οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και οι πόλεμοι στην
περιοχή και παραμένουν σε ισχύ οι συγκεκριμένες αποφάσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ,
προτείν
oυμε συγκεκριμένες
θέσεις για ανακούφιση των συνεπειών του προβλήματος:
I.       
Απευθείας, ασφαλής μεταφορά των προσφύγων –
μεταναστών από τις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Τουρκία, η Ιορδανία, ο
Λίβανος, αλλά και από τα ελληνικά νησιά στις χώρες τελικού προορισμού τους, με
ευθύνη του ΟΗΕ και της ΕΕ και με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων που απορρέουν
από την προσφυγική τους ιδιότητα.
II.       
Αποχώρηση του ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Η εμπλοκή του στο
Αιγαίο, εκτός από τους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας,
σηματοδοτεί και τον κίνδυνο εμπλοκής του λαού μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς
των ιμπεριαλιστών σε Συρία και Ανατολική Μεσόγειο,  αλλά και σ’ ένα γενικευμένο ιμπεριαλιστικό
πόλεμο.
III.       
Γενναία ενίσχυση των υποδομών και του προσωπικού
διάσωσης, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, καθώς και υποδοχής, περίθαλψης και
καταγραφής, με ευθύνη αποκλειστικά του κράτους, χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ.
IV.       
Δημιουργία δημόσιων, αξιοπρεπών χώρων προσωρινής
φιλοξενίας, που θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής.
V.       
Για το σκοπό αυτής της φιλοξενίας μπορούν να αξιοποιηθούν
και να μετασκευαστούν ανενεργά στρατόπεδα, αχρησιμοποίητα κτίρια, εκτάσεις και
εγκαταστάσεις του δημοσίου κλπ, με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών των
προσφύγων, αλλά και των κατοίκων της περιοχής.
VI.       
Κατάργηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, της
Σένγκεν, του Frontex και όλων των κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ.
VII.       
Καμία συμμετοχή ή εμπλοκή της Ελλάδας, καμία
διάθεση των Ενόπλων Δυνάμεων στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις. Να
κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανο-ΝΑΤΟικές βάσεις.
Με τα παραπάνω αιτήματα, απευθυνόμαστε σε όλους τους
εργαζόμενους, τους ανέργους, τις λαϊκές οικογένειες, τη νεολαία όσους αντιμετωπίζουν
τις βαριές συνέπειες της οικονομικής κρίσης και παράλληλα εκφράζουν   την
αμέριστη και συγκινητική αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες με κάθε τρόπο. Να
δυναμώσει η διεθνιστική αλληλεγγύη, η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
και το σύστημα που τον γεννά.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  (5 Μ.Μ.)

“Ο ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ”
ΑΠΟ TH ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΡΟΜΠΕΤΙΝΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 
“ΗΛΕΚΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ” (
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 18 και ΝΕΟΤΗΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ και ΓΟΝΕΙΣ
ΕΛΑΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.
ΕΚΦΡΑΣΤΕ
ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΜΑΤΑΙΩΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΝΑΤΟ-Ε.Ε.
ΜΕ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
(και στα σχολεία μας)
ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΦΑΓΗΤΟ,
ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ, ΝΕΡΟ, ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΝΕΣ, κτλ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Ε. “Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ”   –           
Δ’
ΕΛΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΕΠΕΙΔΗ  ΟΙ  ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ    ΚΑΙ  ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ  ΜΑΣ ΕΜΑΘΑΝ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ  ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ …  ΕΜΕΙΣ ΑΣ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΙ    ΘΑ ΠΕΙ  ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ


Ο Σύλλογος εκπ/κών «Γ. Σεφέρης» ζώντας καθημερινά τα
προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, παίρνει την
πρωτοβουλία να καλέσει σε μαζική κινητοποίηση και δράση τους συναδέλφους, τους
Συλλόγους Γονέων, τους μαθητές μας, τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους και τις
Λαϊκές Επιτροπές, της περιοχής μας για να εκφράσουμε  έμπρακτα την αλληλεγγύη και στήριξή μας
στους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

 Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ξεριζώθηκαν από τις
πατρίδες τους από τη δολοφονική μηχανή των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, που οργάνωσε
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις εναντίον τους και προσπαθώντας να ξεφύγουν από τις βόμβες,  που τους σκοτώνουν, έρχονται αντιμέτωποι με
την καταστολή της ΕΕ που τους πνίγει στη Μεσόγειο.

Οι λίγοι που θα
καταφέρουν να επιζήσουν και να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, θα χρησιμοποιηθούν
ως πάμφθηνο ευέλικτο εργατικό δυναμικό, που θα προσφέρει νέα κέρδη στο μεγάλο
κεφάλαιο, ως βαλβίδα πίεσης για την υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων και
ως άλλοθι στη δράση φασιστικών και ναζιστικών οργανώσεων, όπως η Χρυσή Αυγή
στην Ελλάδα, η Λέγκα του Βορρά στην Ιταλία, η ΠΕΓΙΔΑ στην Γερμανία κ.α.
Η συνέχιση και όξυνση της αντιπροσφυγικής πολιτικής της
ΕΕ, καθώς και η συνέχιση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων θα οδηγήσουν σε
κλιμάκωση του προβλήματος.
Γι αυτό παίρνουμε την πρωτοβουλία για το συντονισμό της
δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων της περιοχής μας καταδικάζοντας:
Ø  Τις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους που από τη μια δολοφονούν λαούς, από
την άλλη ξεριζώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από τις εστίες τους.
Ø  Τις Κυβερνητικές
επιλογές και τις πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν το αιματοκύλισμα των λαών
,αφού στηρίζουν το ΝΑΤΟ.
Ø  Τον Ρατσισμό και
την ξενοφοβία. .
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 • Να σταματήσουν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ΕΕ –
  ΗΠΑ – ΝΑΤΟ
 • Καμία συμμετοχή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές
  επεμβάσεις και πολέμους
 • Κατάργηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, της Σένγκεν, της
  Frontex και όλων των κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ
 •  Όχι σε νέα μέτρα της ΕΕ για καταστολή στα σύνορα.
 •  Απευθείας μεταφορά των προσφύγων από τα νησιά και τα
  σημεία εισόδου στις χώρες τελικού προορισμού τους
 • Ενίσχυση του προσωπικού και των υποδομών που σχετίζονται
  με τη διάσωση, καταγραφή – ταυτοποίηση, στέγαση – σίτιση – περίθαλψη και ασφαλή
  μεταφορά από τα νησιά στα σημεία εξόδου από τη χώρα.
 •  Δημιουργία αξιοπρεπών κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας». 
 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ:       (Ως
τις 30 Οκτωβρίου 2015 )  
                                                                                                           
Ø 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Ø 
ΤΣΑΝΤΕΣ ΩΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ
Ø 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΤΡΟΦΙΜΑ (όπως…)
Νερό, ριζάλευρα, μπισκότα (χωρίς γέμιση τύπου πτι-μπερ
και μιράντα), κράκερς, κριτσίνια, παξιμάδια, κρουασάν, παστέλια, μπάρες
δημητριακών, κονσέρβες (όχι χοιρινό), γάλα εβαπορέ, ζάχαρη, τσάι, χαμομήλι,
βρεφικό γάλα (σκόνη πρώτης και δεύτερης ηλικίας), βρεφοπαιδικές τροφές
Ø 
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Γάντια, γλωσσοπίεστρα,  μάσκες, μωρομάντηλα,
πάνες, σερβιέτες, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σαπούνια, σαμπουάν, αφρόλουτρα,
σφουγγάρια
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΡΟΥΧΑ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

                        ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ                                                                                                                
 • Στη Νέα
  Ιωνία στο 4ο δημοτικό σχολείο (υπεύθυνη συν/σα ΙΟΥΛΙΑ
  ΓΚΑΓΚΟΥΛΙΑ τηλ. 210  2798361)
 • Στο
  Ηράκλειο  στο 4ο δημοτικό
  σχολείο (υπεύθυνος συν/φος ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΣ τηλ.697 701 9790)
 • Στη Μεταμόρφωση στο 1ο
  δημοτικό σχολείο (υπεύθυνη συν/σα ΕΦΗ ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΥ τηλ. 694 433 9619)
 • Στη Λυκόβρυση στο 2ο
  δημοτικό  σχολείο (υπεύθυνη συν/σα
  ΝΕΛΗ ΒΟΡΓΙΑ τηλ.698 144 9899)                                         
ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΜΑΣ :                                                                                    
Να δείξουν την αποστροφή στον πόλεμο και την αλληλεγγύη
τους στους μικρούς πρόσφυγες ζωγραφίζοντας ή φτιάχνοντας μια κάρτα ή μια
χειροτεχνία ή γράφοντας ένα γράμμα…
ΟΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  ΜΑΖΙ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
μπορούν να  διοργανώσουν επισκέψεις στο κοντινό μας
καταυλισμό προσφύγων στο Άλσος Γαλατσίου.
ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ
ΤΟΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1/11
  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΑΡΚΕΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΤΩΡΑ, ΧΩΡΙΣ
ΑΛΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ


Δεν θέλουμε οι θάλασσές μας να γίνονται
μαζικοί τάφοι,
να βρίσκουν φρικτό θάνατο μικρά παιδιά και εγκυμονούσες
γυναίκες, πρόσφυγες και μετανάστες.
Δεν θέλουμε
τα νησιά μας να μετατρέπονται σε κέντρα ταλαιπωρίας
των απελπισμένων εξαιτίας της
πολιτικής της ΕΕ και της κυβερνητικής αδιαφορίας, της ανεπάρκειας υποδομών,
εξοπλισμού και στελέχωσης των υπηρεσιών.
Οι Eλληνες
εργαζόμενοι δικαιολογημένα ανησυχούν
καθώς βλέπουν να περιπλανιόνται, ταλαιπωρημένοι και
αβοήθητοι, εκατοντάδες και χιλιάδες πρόσφυγες αναζητώντας απεγνωσμένα διέξοδο
φυγής, αφού οι δομές της Δημόσιας Υγείας με τις τεράστιες ελλείψεις που έχουν
σε προσωπικό, δεν μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες των ίδιων και
αδυνατούν να ανταποκριθούν στην ιατρική εξέταση και την περίθαλψη των
προσφύγων.
Η λαϊκή
αλληλεγγύη
που
πολύμορφα εκφράζεται και πρέπει να δυναμώσει δεν μπορεί από μόνη της να λύσει
τα προβλήματα της κρατικής οργάνωσης στην καταγραφή, στη στέγαση, στη σίτιση, στην
περίθαλψη και μετακίνηση.
Αρκετά με τα λόγια συμπάθειας, τις
υποσχέσεις και τις συσκέψεις των κυβερνητικών και των περιφερειακών και
δημοτικών αρχών της ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κ.ά. που μεταφέρουν την ευθύνη ο ένας
στον άλλο.
Προκαλούν
όταν λένε ότι αιφνιδιάστηκαν!
Ολοι γνώριζαν τι έρχεται. Είναι τεράστιες οι ευθύνες
όλων των κυβερνήσεων (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ) γιατί επιχείρησαν να
καθησυχάσουν και να κουκουλώσουν το μεγάλο πρόβλημα, αδιαφορώντας για τις
συνέπειες. Καμιά εμπιστοσύνη στις νέες υποσχέσεις τους.
Η αλήθεια
είναι
ότι: όσο
ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ επεμβαίνουν και εξαπολύουν πολέμους
για να εξασφαλίσουν τη
μερίδα του λέοντος, για τα μονοπώλια τους, από τις αγορές, τις πηγές ενέργειας
και για να έχουν τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς των εμπορευμάτων και του
πετρελαίου. Όσο εκπαιδεύουν και εξοπλίζουν δυνάμεις όπως τους ισλαμιστές του ISIS
για να προωθούν τα σχέδιά τους. Τόσο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα
αυξάνονται.
Όσο ισχύουν
οι συνθήκες και κανονισμοί της ΕΕ
τόσο θα εμποδίζονται οι μετανάστες να φτάσουν στις
χώρες που επιθυμούν.
Αυτές τις
αιτίες και τους υπεύθυνους που γεμίζουν τις θάλασσες με πνιγμένους και τα νησιά
με απελπισμένους, τις κρύβουν όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου.  
Και ακόμα χειρότερα στηρίζουν τις επεμβάσεις και τους
πολέμους.
Πρώτη σε
αυτό το ρόλο της συγκάλυψης των ιμπεριαλιστών και της εκμετάλλευσης των προσφύγων
είναι η εγκληματική φασιστική οργάνωση της ΧΑ.
Κανείς δεν
πρέπει να ξεγελαστεί από τις μάσκες που φορά.
Ανάλογα το ποιο πρόβλημα είναι οξυμμένο τη μια φορούν
αυτή «του αγανακτισμένου», την άλλη «του υπερπατριώτη» και «του
αντιμνημονιακού» όμως το πραγματικό τους πρόσωπο είναι αποκρουστικό. Αυτοί
μισούν τον μετανάστη όπως μισούν τον εργάτη, το νέο, τον αγρότη που παλεύει για
το δίκιο του. Όπως μισούν κάθε λαό που υπερασπίζεται τα δικαιώματά του.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Άμεσα
μέτρα γρήγορης διεκπεραίωσης των διαδικασιών καταγραφής και ταυτοποίησης.
Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διάσωση, την υποδοχή,
περίθαλψη και τη μετακίνηση. Να στηριχθούν με τον αναγκαίο εξοπλισμό και
υποδομές.
Να
καλυφθούν οι ελλείψεις τα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και να ενισχυθούν ώστε
να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ανάγκες.
Να
εξασφαλισθεί αξιοπρεπή υγιεινή διαμονή και διατροφή, μέχρι να αναχωρήσουν για
τις χώρες προορισμού τους.
Να
απαιτηθεί έκτακτη χρηματοδότηση γι’ αυτό από ΟΗΕ και ΕΕ.
Κατάργηση
των Κανονισμών του Δουβλίνου και όχι μόνο αλά καρτ αναστολή εφαρμογής
– Καμιά
συμμετοχή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές εκστρατείες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
-Κατάργηση
των νατοϊκών βάσεων

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ – ΤΑΞΙΚΗ – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ:
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ, Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ,
Η
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
 

Ο Σύλλογός μας κάθε χρόνο λειτουργεί σχολείο
μεταναστών. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν σύντομα. Θα ακολουθήσει σχετική
ανακοίνωση.