Μείωση αποδοχών για μόνιμους και αναπληρωτές στον προϋπολογισμό

Μειωμένος είναι ο
προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για το 2015 όπως προκύπτει από τα
αριθμητικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα προβλέπονται
για το Υπουργείο Παιδείας  4.331.000.000  έναντι 4.587.329.000 ευρώ
του 2014. Προκύπτει λοιπόν μια διαφορά της τάξης των  256.329.000
ευρώ.  Ελαφρά λιγότερα κονδύλια προβλέπονται και από τις δημόσιες δαπάνες
αφού για το 2015 οι πιστώσεις ανέρχονται σε 474.000.000 έναντι 490.000.000 του
2014.
Προϋπολογισμός 2014
Προϋπολογισμός 2015
Διαφορά
4.587.329.000
4.331.000.000
-5.59%
Δημόσιες Επενδύσεις
2014
Δημόσιες Επενδύσεις
2015
Διαφορά
490.000.000
474.000.000
-3.26%
Όσον αφορά την Αθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρατηρείται μείωση των δαπανών συγκριτικά με το
σχέδιο του προϋπολογισμού του 2014. Η μείωση είναι μεγαλύτερη για την
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση συγκριτικά με τη Δευτεροβάθμια.
Προϋπολογισμός
     
   2014
     
2015  
    Διαφορά
 Ποσοστό
Πρωτοβάθμια
1.596.782.000
1.481.584.000
-115.981.000
-7.26%
Δευτεροβάθμια
1.577.718.000
1.525.567.000
-52.151.000
-3.3%
Μείωση δαπανών για
αποδοχές μονίμων και αναπληρωτών
Για αποδοχές και
συντάξεις στην Αθμια εκπαίδευση το 2014 είχαν προβλεφθεί 1.590.470.000 ευρώ. Με
την κατανομή που είχε κάνει το Υπουργείο Παιδείας είχε διαθέσει 19.500.000 ευρώ
για αναπληρωτές και 1.570.970.000 για αποδοχές πολιτικών υπαλλήλων ( τακτικοί
και ΙΔΑΧ).
Στον προϋπολογισμό του
2015 προβλέπονται λιγότερα χρήματα για μισθοδοσίες καθώς το ποσό διαμορφώνεται
στο 1.475.646.000 και είναι μειωμένο κατά 114.824.000 ευρώ. Πιθανή είναι η
μείωση των δαπανών για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Μείωση παρατηρείται και
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 2014 το ποσό για αποδοχές και συντάξεις
 ανέρχονταν σε 1.561.977.000 με το 1.548.977.000 να πηγαίνει στις αποδοχές
των τακτικών υπαλλήλων και ΙΔΑΧ και τα 13.000.000 σε αναπληρωτές. Για το 2015
το ποσό ανέρχεται σε 1.511.062.000 μειωμένο κατά 50.915.000.
ΑΘΜΙΑ
2014
2015
ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
1.590.470.000
1.475.646.000
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΙΔΑΧ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
    ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΙΔΑΧ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
1.570.970.000
19.500.000
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΒΘΜΙΑ
2014
2015
ΑΠΟΔΟΧΕΣ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
1.561.977.000
1.511.062.000
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΙΔΑΧ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
     ΤΑΚΤΙΚΟΙ-ΙΔΑΧ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
1.548.977.000
13.000.000
 ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Σημ: Έχει γίνει σύγκριση
των σχεδίων των προϋπολογισμών  2014 και 2015.
Αφήστε μια απάντηση