ΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2016

Θέμα: Εκλογές για την ανάδειξη
αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
(ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ)
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016

Συνάδελφοι

                Σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2003, άρθρο 19 οι
εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, στα Υπηρεσιακά
Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ) διεξάγονται την πρώτη εργάσιμη
Τετάρτη του μηνός Νοεμβρίου, κάθε δεύτερου έτους.
                Φέτος
οι εκλογές θα γίνουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016. Ως καταληκτική ημερομηνία
υποβολής υποψηφιοτήτων από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ορίζεται η 20η
Σεπτεμβρίου 2016
.
Τονίζουμε ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας
εκδόθηκε μόλις χθες 13/9/2016 και οι προθεσμίες που θέτει είναι ασφυκτικές, επομένως
χρειάζεται αυξημένη προσοχή στην τήρηση των αναφερόμενων καταληκτικών
ημερομηνιών.
                Ύστερα
από τα παραπάνω σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Οι υποψηφιότητες για τα ΑΠΥΣΠΕ και το  ΚΥΣΠΕ πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ο.Ε. μέχρι
τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 15:00 π.μ.,
προκειμένου
να διαβιβαστούν στις 20/9/2016 στους περιφερειακούς Δ/ντές και στο Γ.
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.
2. Οι υποψηφιότητες για τα
ΠΥΣΠΕ πρέπει να υποβληθούν στους τοπικούς συλλόγους, μέχρι τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου
2016,
προκειμένου αυτοί να τις διαβιβάσουν στους Δ/ντές Εκπαίδευσης, το
αργότερο μέχρι 20/9/2016
(αν υπάρχουν πολλοί Σύλλογοι στο Νομό, τη
διαδικασία  διεκπεραιώνει ο  μεγαλύτερος Σύλλογος της περιοχής).
3. Σας στέλνουμε υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας, η οποία
περιλαμβάνει τα στοιχεία που πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθούν.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι αιτήσεις για ΑΠΥΣΠΕ – ΚΥΣΠΕ
κατατίθενται στη Δ.Ο.Ε.
από τους
εκπροσώπους των παρατάξεων κεντρικά με κατάσταση και σε ηλεκτρονική μορφή,
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ
.  Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι για ΑΠΥΣΠΕ  – ΚΥΣΠΕ πρέπει να καταθέσουν αυτοπροσώπως την
αίτησή τους στη Δ.Ο.Ε. μέχρι 19/9/2016, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ώρα 15:00 π.μ.

———————————————————————————————————————————————-

Θέμα:  «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών
στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας &
            Β/θμιας Εκπ/σης»
            Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και
λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και
διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των
συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ αρ. 1/3-1-2003 τ. Α’), σας γνωστοποιούμε τα εξής:
 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ,
  ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016.
 2. α. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι τακτικοί
  εκπαιδευτικοί (διορισμένοι σε μόνιμες θέσεις) της δημόσιας Πρωτοβάθμιας ή
  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, καθώς και οι προσωρινοί
  αναπληρωτές.
β. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο οι κατά τα ανωτέρω τακτικοί
εκπαιδευτικοί, πλην αυτών που τελούν σε αυτοδίκαιη κατάσταση αργίας και των
υπηρετούντων σχολικών συμβούλων.
γ. Στην εφορευτική επιτροπή κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ψηφίζουν οι
εκπαιδευτικοί της ίδιας βαθμίδας (τακτικοί ή αναπληρωτές), οι οποίοι υπηρετούν
είτε οργανικά είτε με απόσπαση σε σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (σχολεία
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δεύτερης Ευκαιρίας, κλπ.).
δ. Οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι εκτός σχολικών μονάδων (Κ.Υ.,
Πανεπιστήμια, ΙΕΠ,  κλπ.), καθώς και οι
αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο εξωτερικό, εγγράφονται στους καταλόγους εκλογέων
της οργανικής τους θέσης και ψηφίζουν ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής
(Αριθμ. 3389/4-11-2008 άποψη του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας). Οι
απουσιάζοντες με άδεια κάθε μορφής ψηφίζουν στην περιοχή της οργανικής τους
θέσης.
ε. Εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, καθώς και
εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης, ψηφίζουν στις Εφορευτικές Επιτροπές των περιοχών όπου υπηρετούν
(όπως είχε γίνει και στις αντίστοιχες αρχαιρεσίες του 2014).
στ. Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές
μονάδες της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα
συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και αντίστροφα.
3.     Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων, ή
μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20
Σεπτεμβρίου 2016:
α. Στο διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για την εκλογή αιρετών
μελών των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ,
β. Στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, για την εκλογή αιρετών
μελών των ΑΠΥΣΠΕ, και ΑΠΥΣΔΕ και
γ. Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
για την εκλογή αιρετών μελών του ΚΥΣΠΕ και του ΚΥΣΔΕ.
       Οι αποδέκτες των υποψηφιοτήτων θα ανακηρύξουν τους υποψηφίους
μέχρι τις 10-10-2016.
 1. Μέχρι τις 21-10-2016 θα συγκροτηθούν από τον οικείο
  Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης:
α. Τριμελείς εφορευτικές επιτροπές στην έδρα κάθε Διεύθυνσης, χωριστά για
κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, οι οποίες θα διεξάγουν τις εκλογές για την ανάδειξη
αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ. Επισημαίνουμε
ότι σε Διευθύνσεις όπου υπηρετούν περισσότεροι από τετρακόσιοι (400)
εκπαιδευτικοί, μπορεί να συγκροτούνται περισσότερες από μία εφορευτικές
επιτροπές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των εκπαιδευτικών είναι
δύσκολη από την έλλειψη καθημερινής συγκοινωνίας, μπορεί ο Περιφερειακός
Διευθυντής Εκπαίδευσης να συγκροτεί εφορευτικές επιτροπές, για τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας στο κέντρο της περιοχής που είναι απομονωμένη από τη συγκοινωνία.
β. Τριμελείς νομαρχιακές επιτροπές σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες εποπτεύουν την οργάνωση και την διεξαγωγή
των εκλογών, συγκεντρώνουν και μεταβιβάζουν τα αποτελέσματα των εκλογών.
5.  Για τη διευκόλυνση των εκλογέων
και τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής τους, χορηγείται άδεια μιας
(1) ημέρας σε όλους τους εκπαιδευτικούς 
που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Παρακαλούνται οι κ.κ.
Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν έγκαιρα τους μαθητές.
6.   Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι
για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, προκειμένου να διευκολυνθούν, μπορούν να
απουσιάσουν από την υπηρεσία τους ως εξής:
α. Οι υποψήφιοι για τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια
πέντε (5) ημέρες.
β. Οι υποψήφιοι για τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά
Συμβούλια τρεις (3) ημέρες.
γ. Οι υποψήφιοι για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια
δύο (2) ημέρες.
       Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης
τήρησης των ρυθμίσεων του Π.Δ.1/2003, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προϋποθέσεις και
διαδικασίες διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών μελών των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων (κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, διαλογή των
ψηφοδελτίων – αρίθμηση και μονογραφή ψηφοδελτίων – μονογραφή δίπλα από το όνομα
του υποψηφίου ή των υποψηφίων που έχουν σταυρό προτίμησης, τήρηση πρακτικών
εκλογής, καταμέτρηση ψήφων, καταγραφή αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και άμεση
μεταβίβασή τους στους αρμόδιους φορείς), έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν
προβλήματα στην εκλογική διαδικασία. 
Εφιστούμε την προσοχή σας για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων, ώστε
οι εκλογές αυτές να διεξαχθούν ομαλά και απρόσκοπτα.
       Ιδιαίτερα ζητούμε την προσοχή σας για τις έγκαιρες και σωστές
ενέργειές σας προς αντιμετώπιση των παρακάτω θεμάτων:
1.       Υποβολή των υποψηφιοτήτων, με τη φροντίδα και την ευθύνη των οικείων
συνδικαλιστικών οργανώσεων μέχρι 20-9-2016 και ανακήρυξη των υποψηφίων μέχρι
10-10-2016 (άρθρο 21).
2.       Συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών και των νομαρχιακών επιτροπών μέχρι
21-10-2016 (άρθρα 22 και 28).
3.       Σύνταξη των πινάκων εκλογέων και αποστολή αυτών στις οικείες εφορευτικές
επιτροπές (άρθρο 23) μέχρι 24/10/2016.
4.       Εκτύπωση των ψηφοδελτίων και των σχετικών φακέλων σε
επαρκή αριθμό και έγκαιρη αποστολή αυτών στις εφορευτικές επιτροπές (άρθρο
24).και πάντως πριν την 27η Οκτωβρίου 2016. Σημειώνουμε ότι από την κείμενη
νομοθεσία δεν προβλέπονται λευκά ψηφοδέλτια
5.       Άσκηση εποπτείας για την κανονική διεξαγωγή της ψηφοφορίας, τη διαλογή των
ψηφοδελτίων, την τήρηση των πρακτικών εκλογής, την καταμέτρηση των ψήφων, την
καταγραφή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας και την άμεση μεταβίβαση αυτών στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών
Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας
Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ (άρθρα 25,26,27 και 29).
Υπενθυμίζουμε ότι η εκλογή γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από την 9η
πρωινή μέχρι την 5η μεσημβρινή ώρα. Η εκλογή μπορεί να παραταθεί
μέχρι της 8ης μεταμεσημβρινής ώρας το αργότερο, εφόσον υπάρχουν
εκλογείς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν.
6.       Συγκέντρωση των ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής, οι οποίες
υποβάλλονται από υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διεξαγωγή της
εκλογής, εξέταση αυτών και σύνταξη σχετικής πράξης για την αποδοχή ή απόρριψή
τους μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
τους (άρθρο 29).
7.       Άμεση αποστολή των πράξεων των εφορευτικών επιτροπών και των αποφάσεων, με
τις οποίες έχουν εκδικασθεί οι ενστάσεις, στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων για κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών (άρθρο 30).
Τέλος διευκρινίζουμε ότι σχετικά με το δικαίωμα του
εκλέγεσθαι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μελών του
εκπαιδευτικού προσωπικού), οι οποίοι υπηρετούν και ανήκουν οργανικά σε ΚΕΔΔΥ,
από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.2 και 35 παρ.2 του Π.Δ. 1/2003
και των διατάξεων των άρθρων 12 και 24 του Ν.3699/2008, προκύπτει ότι οι εν
λόγω εκπαιδευτικοί μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα οικεία ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ,
ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, καθώς και ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ.
                                                                                                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
 ____________________________________________________________________

ΘΕΜΑ:  «Υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές αιρετών
εκπροσώπων στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε και στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.»
       Προκειμένου να διευκολυνθεί η υπηρεσία μας για να ολοκληρώσει
τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων, την ανακήρυξη των υποψηφίων, την τύπωση και
αποστολή των ψηφοδελτίων εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, παρακαλούμε στις
καταστάσεις των υποψηφίων:
α) να χρησιμοποιηθούν πεζά γράμματα ώστε να προκύπτει ο τονισμός των
ονομάτων.
β) να περιληφθεί ο
αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού καθώς και το πατρώνυμό του και
γ) να υποβληθούν
υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο excel, ( e-mail: dppe@minedu.gov.gr, stelexi@minedu.gov.gr ), όπου στην πρώτη στήλη θα υπάρχουν ενιαία το επίθετο, όνομα, πατρώνυμο του
υποψηφίου με την εξής μορφή (π.χ. Γεωργίου Γεώργιος του Δημητρίου) και στη
δεύτερη στήλη θα υπάρχει ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού. 
                                                         
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
                                                         ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
 ________________________________________________________________________________


ΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ)
…………………………….
ΣΧΕΔΙΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ(*)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ………………………..(**)

 

ΕΠΩΝΥΜΟ
____________________________________________________

 

ΟΝΟΜΑ
_____________________________________________________

 

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ _______________________________________________

 

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ
ΕΚΠ/ΚΟΥ_________________________________________

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε(Οργανικής θέσης) ________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
_______________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
____________________ΚΙΝΗΤΟ_________________
Ημερομηνία
____________
Ο/Η ΑΙΤ________
(*) Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα
παραπάνω στοιχεία

(**) ΠΥΣΠΕ,
ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ

Αφήστε μια απάντηση